Tarih

Şia Tarihi (Gaybet-i Suğra Dönemi Sonuna Kadar)

Şia Tarihi (Gaybet-i Suğra Dönemi Sonuna Kadar) 280 Sayfa
Yazar : Gulam Hasan Muharremi Yayınevi : Kevser

Şiîliğin tarihi İslâm tarihinden ayrı düşünülemez. Zira Şiîlik, Peygamber Efendimiz (s.a.a) dönemindeki İslâm'ın devamı niteliğindedir. Bu ise, İslâm Peygamberi'nin haleflerinin ve O Hazret'in Ehlibeyt'inin önderliğinde gerçekleşmektedir.

Bu değerli eser, çok dikkatli araştırmacı Üstad Gulam Hasan Muharremî'nin çaba ve araştırmalarının ürünüdür. Şiîliğin tarihî seyrini, nispeten kapsayıcı, uyumlu ve değerli bir bakışla ele almaktadır. Maalesef sayıları az olan benzer birkaç eserle karşılaştırıldığında birçok üstünlüğü bulunmaktadır. Yüksek lisans tezi kalıbında yüksek dereceyle başarı elde ettikten sonra henüz yayın aşamasına yeni geçmesine rağmen uzmanların dikkatini üzerinde toplaması memnuniyet vericidir.

Üstad Mehdi Pişvaî’nin Ön Sözünden

Şia Tarihi (Gaybet-i Suğra Dönemi Sonuna Kadar)

13                                        Yaşayan Ekol Şiîliğin ve Mücadeleci Şiîlerin Tarihi
17                                           1. DERS
17                                                  Özel Kaynaklar
17                                                                 1. Makatilü't-Talibiyyin
18                                                                 2. ed-Deracatü'r-Rafîa fî Tabakati'ş-Şia
20                                                                 3. A'yanü'ş-Şia
21                                                                 4. Tarihü'ş-Şia
22                                                                 5. Şia der Tarih
23                                                                 6. Cihadü'ş-Şia
24                                                                 7. Tarih-i Teşeyyü der İran ez Âğaz tâ Karn-i Heftom-i Hicrî
25                                                  Birinci Dersin Özeti
26                                           2. DERS
26                                                  Genel Kaynaklar
26                                                                 1. Genel Tarih
28                                                                 2. Ehlibeyt İmamları'nın (a.s) Hayatı
28                                                                 3. Savaş ve Fitneleri Konu Alan Kitaplar
29                                                                 4. Rical ve Tabakat İle İlgili Kitaplar
29                                                                 5. Coğrafya Kitapları
30                                                                 6. Ahbar Kitapları
31                                                                 7. Soy ve Neseple İlgili Kitaplar
31                                                                 8. Hadis Kitapları
32                                                                 9. Tarih Boyunca Şiîlik
33                                                  İkinci Dersin Özeti
37                                     3. DERS
37                                            Kur'ân ve Sözlük Manası İtibarıyla Şia
41                                            Üçüncü Dersin Özeti
42                                     4. DERS
42                                            Şia'nın Doğuşu
51                                            Dördüncü Dersin Özeti
53                                     5. DERS
53                                            Şia'nın Diğer İsimleri
56                                                                      Hz. Ali'nin (a.s) Sahabe Arasındaki Makamı
66                                            Beşinci Dersin Özeti
68                                     6. DERS
68                                            Kureyş'in Sakife'deki Rolü
69                                                                        Kureyş'in, Ehlibeyt (a.s) Düşmanlığının Sebepleri
69                                                                                                                                1- Kureyş'in Makam Hırsı
72                                                                                                                                2- Kabilesel Çekişmeler ve Çekemezlikler
74                                                                                                                                3- Kureyş'in Hz. Ali'ye (a.s) Olan Düşmanlığı
75                                            Altıncı Dersin Özeti
76                                     7. DERS
76                                            Müminlerin Önderi'nin (s.a) Sükûtu
76                                                                                  1- Müslümanlar Arasında Tefrika
77                                                                                  2- Mürtet Olanların Oluşturduğu Tehlike
78                                                                                  3- Peygamber Neslinin Korunması
79                                                                                  Şia'nın Sakife'den Sonra Siyasi ve Ayni Yapılanması
82                                            Yedinci Dersin Özeti
84                                     8. DERS
84                                            Şiî Sahabîler
84                                            Şiî Sahabîler
88                                            Sekizinci Dersin Özeti
91                                                       9. DERS
91                                                               1) İlk Halifeler Döneminde Şia
93                                                                                                Şiîlik Kimliğinin Açığa Çıkması (Hz. Ali'nin -a.s- Hilâfeti Döneminde)
95                                                                                                2- Benî Ümeyye Döneminde Şia
98                                                               Dokuzuncu Dersin Özeti
99                                                       10. DERS
99                                                                2) Şiîliğin Emevîler Döneminde Yayılma Durumu
99                                                                                                                   a) İmam Hasan ve İmam Hüseyin'in Asrı
102                                                                                                                   Kerbela Kıyamı'nın Şia'nın İlerlemesindeki Tesiri
105                                                                Onuncu Dersin Özeti
107                                                       11. DERS
107                                                               b) İmam Seccad'ın (a.s) Asrı
110                                                                                              Şiî Kıyamlar
112                                                                                              Mervanîler Hükümetinin Güçlenmesi (Sıkıntılı Dönem)
115                                                               On Birinci Dersin Özeti
116                                                       12. DERS
116                                                               Abbasîlerin Davetinin Başlangıcı ve Şiîliğin Yayılmasındaki Etkisi
118                                                                                                                                          c) İmam Muhammed Bâkır (a.s) ve İmam Cafer Sadık (a.s) Döneminde Şiîlik
121                                                                                                                                          İmam Cafer Sadık (a.s) Üniversitesi
125                                                               On İkinci Dersin Özeti
126                                                       13. DERS
126                                                               3) Abbasîler Döneminde Şia
132                                                                                            Şia Önderlerinin Abbasîler Tarafından Kontrolü
136                                                               On Üçüncü Dersin Özeti
138                                                       14. DERS
138                                                               Şiîlerin Abbasî Döneminde Çoğalmasının Sebepleri
138                                                                                                                       1- Ümeyyeoğulları Döneminde Alevîler ve Haşimîler
140                                                                                                                       2- Emevî Döneminin Sonu ve Abbasîlerin Başa Geçmesi
140                                                                                                                       3- Alevîlerin Hicreti
143                                                                                                                       Seyyitlerin Muhaceret Nedenleri
143                                                                                                                                                      1- Alevî Kıyamlarının Yenilgiye Uğraması
144                                                                                                                                                      2- Hükümet Baskısı
144                                                                                                                                                      3- Uygun Ortamların Varlığı
144                                                               On Dördüncü Dersin Özeti
149                                              15. Ders
149                                                      Emevîler Döneminde Şiî ve Alevî Ayaklanmaları
150                                                                                                         a) Zeyd'in Kıyamı
153                                                                                                         b) Yahya b. Zeyd'in Kıyamı
154                                                      On Beşinci Dersin Özeti
155                                              16. DERS
155                                                      Abbasîler Döneminde Şiî ve Alevî Ayaklanmalar
155                                                                                                        1– Zeydiyye Kıyamları
157                                                                                                                                 a) Muhammed Nefs-i Zekiyye'nin Kıyamı
158                                                                                                                                 b) İbn Tabataba el-Hasanî'nin Kıyamı
159                                                                                                                                 c) Hasan b. Zeyd el-Hasanî'nin Kıyamı (Taberistan Alevîleri)
160                                                                                                                                 d) Yahya b. Hüseyin'in Kıyamı (Yemen Zeydîleri)
161                                                      On Altıncı Dersin Özeti
162                                              17. DERS
162                                                      2- Düzensiz Kıyamlar
162                                                                            a) Şehid-i Fah Kıyamı
163                                                                            b) Muhammed b. Kasım'ın Kıyamı
164                                                                            c) Yahya b. Ömer Talibî
164                                                      Kıyamların Yenilgiye Uğrama Sebepleri
165                                                      On Yedinci Dersin Özeti
169                                                  18. DERS
169                                                          Şia'nın Coğrafi Yayılımı
171                                                          On Sekizinci Dersin Özeti
173                                                  19. DERS
173                                                          Şia Merkezleri
173                                                          a) Hicrî Birinci Asırdaki Şia Yerleşim Bölgeleri
173                                                                                                               Medine
175                                                                                                               Yemen
178                                                                                                               Kûfe
183                                                                                                               Basra
185                                                                                                               Medain
185                                                                                                               Cebel Amil
186                                                          On Dokuzuncu Dersin Özeti
188                                                  20. DERS
188                                                          b) İkinci Yüzyılda Şia Yerleşim Bölgeleri
189                                                                                                         Horasan
190                                                                                                         Kum
191                                                                                                         Bağdat
192                                                          c) Hicrî Üçüncü Asırda Şia Yerleşim Merkezleri
192                                                          c) Hicrî Üçüncü Asırda Şia Yerleşim Merkezleri
194                                                          Yirminci Dersin Özeti
195                                                  21. DERS
195                                                          Kabileler Arasında Şiîlik
200                                                          Yirmi Birinci Dersin Özeti
203                                                    22. Ders
203                                                            Şiîlik İçindeki Fırkalaşmalar
210                                                            Yirmi İkinci Dersin Özeti
211                                                    23. DERS
211                                                            Şia'da Bölünmelerin Sebepleri
212                                                                                            1- Baskı
213                                                                                            2- Takiyye
215                                                                                            3- Makam Hırsı ve Dünya Sevgisi
217                                                                                            4- Zayıf Karakterli İnsanların Varlığı
218                                                                                            Ehlibeyt İmamları'nın Gulat Akımıyla Savaşı
220                                                                                                                                              Yirmi Üçüncü Dersin Özeti
223                                           24. DERS
223                                                   Şia'nın İlmî Mirası
226                                                                           Hadis
226                                                                                Birinci Grup
226                                                                                İkinci Grup
227                                                                                Üçüncü grup
228                                                                                Dördüncü Grup
228                                                   Yirmi Dördüncü Dersin Özeti
230                                           25. DERS
230                                                   Fıkıh İlmi
230                                                                Sahabe ve Tâbiîn Asrında Fıkhın Durumu
231                                                                Şia'da Fıkhın Durumu
233                                                                İçtihadın Doğuşu
233                                                                Ehlibeyt İmamları'nın Fakih Olan Ashabı
235                                                   Yirmi Beşinci Dersin Özeti
236                                           26. DERS
236                                                   Kelam
239                                                   Yirmi Altıncı Dersin Özeti
243                                                                         27. DERS
243                                                                                 Şiî Şairler ve Şiirin Yeri
246                                                                                                               Gaybet-i Suğra'nın Sonuna Kadar Şiî Şairler
249                                                                                                               Şia'nın Öncü Şairleri
250                                                                                 Yirmi Yedinci Dersin Özeti
252                                                                         28. DERS
252                                                                                 Şiî Şairlerin Ortamları
252                                                                                                            1– Ehlibeyt'in Hakkını Gasp Edenlere Karşı Kanıt Getirme
255                                                                                                            2– Şiî Şairlerin Emevî ve Abbasî Şairlerle Karşılaşması
258                                                                                 Yirmi Sekizinci Dersin Özeti
259                                                                         29. DERS
259                                                                                 3– Mersiye (Ağıt)
259                                                                                                      a) İmam Hüseyin (a.s) ve Diğer Kerbela Şehitleri İçin Mersiye Okuma
263                                                                                                      b) Diğer Peygamber Evladı Şehitlerinin ve Katledilenlerinin Mersiyesi
265                                                                                 4– Peygamber Hanedanının Fazilet ve Menkıbeleri
267                                                                                 5– Peygamber Hanedanı Düşmanlarını Hicvetme
269                                                                                 Yirmi Dokuzuncu Dersin Özeti
271 KAYNAKÇA

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Ahlak ve İlişkilerimiz

    Kuşkusuz, insan toplumsal bir varlık olarak yaratılmıştır ve onun için ilişkisiz bir yaşam düşün&uum ...
  • Nehcü'l Belağa Üzerine

    Bu kitap, uçsuz bucaksız bir okyanus olan "Nehcü'l-Belaga"yı tanımak ve tanıtmak istiyor. M ...