İnanç

Adl-i İlahi

Adl-i İlahi 453 Sayfa
Yayınevi : Kevser Yazar : Murtaza Mutahhari

Adl-i İlâhi, yalnızca İslam Alemi nde değil hemen her din çevresinde yüzyıllar boyunca insanların zihnini meşgul etmiş ilahiyat sorunlarını anlaşılır bir dil ile ve aklın ve gönlün yatışacağı bir tarzda, İslam ın çözümüne ulaştırmaktadır. Çağımızın büyük iddialarla çeşitli din çevrelerinde ortaya atılan ve tartışılan "şer" açıklamaları ile karşılaştırılırsa, İslam ın bu sorunlara getirdiği çözümün eşsizliği de ortaya çıkacaktır.

Müellifin kullandığı anlaşılır dil, güçlü çevirmen Prof. Dr. Hüseyin Hatemi nin kalemiyle de aynen çeviriye yansıdı. Ayrıca, okurlara kolaylık sağlama amacıyla kitaba Hatemi Hoca tarafından değerli notlar eklendi. Çevirmen tarafından eklenen bu notların geneline kitabın son bölümünde yer verildi.

Adl-i İlahi

18                  Cebr ve İhtiyar (12)
19                  Adl Sorunu
21                  Aklın Bağımsız Olduğu Konular
23                  Allah'ın Fiillerinde Amaç
26                  Safların Belirlenmesi
26                  Adl mi, Tevhid mi?!
32                  İslâm Felsefesi'ne İslâm Kelâmı'nın Etkisi
32                  Aklî (Rasyonel) Şiî Okulu
35                  Fıkıh Alanında Adl İlkesinin Ortaya Atılması
37                  Hadis Ehli İle Kıyas Ehli Arasında Tartışma
38                  Şiî Fıkıh Yöntemi
40                  Toplumsal ve Siyasî Çevrelerde Adl İlkesi
41                  Sorunun Ana Kaynağı
51                KONUNUN BELİRLENMESİ
51                                      İlâhî ve Beşerî Adalet
55                                      Yol ve Yöntemler
61                                      Adl Ne Demektir?
68                                      Bu Konuda Tereddüt ve İtirazlar
71                                      Dinin Temel İlkelerinden "Adl"
71                                      Adl ve Hikmet
73                                      İkicilik (Seneviyyet, Düalizm)
79                                      Şeytan
84                                      Felsefî Kötümserlik
91                                      Naz mı, İtiraz mı?
99                SORUNUN ÇÖZÜMÜ
99                                  İslâm Felsefesi
100                                  Felsefî Yollar ve Okullar
105                   AYRICALIK VE AYIRIMLAR
109                                         Evren Düzeni Başlı Başına Bir Düzen Midir?
112                                         Hoş ve Unutulmaz Bir Hatıra
115                                         Farklılık ve Çeşitlilik Vardır, Ayırım ve İmtiyaz Değil!
116                                         Farklılıkların Sırrı
117                                         Boylamsal Düzen
122                                         Enlemsel Düzen
125                                         Sünnet-i İlâhî
128                                         Kanun Nedir?
129                                         İstisnalar
132                                         Cebr Sorunu ve Kaza ve Kader
134                                         Özet
137                    ŞERLER (KÖTÜLÜKLER)
137                                           Üç Yönde Bir Konu
138                                           Yöntemimiz
138                                           Varlıkta İkilik Sorunu
140                                           Şer Ademîdir
145                                           Şer Nisbîdir
150                                           Adl İlkesi Açısından Şerler
155                 ŞERLERİN YARARLARI
155                                     [İki Yönden Konuyu Ele Alma Gereği]
156                                     Ayırma İlkesi
159                                     Tümü Kapsayan Düzen
160                                     Çirkinlik, Güzelliğin Belirmesine Yol Açar
162                                     Toplum mu, Birey mi?
163                                     Kapsama Yeteneklerinin Farklılığı
167                                     Musibetler, Mutlulukların Anasıdır
172                                     Evliya İçin Belâ
173                                     Belâların Eğitici Etkisi
178                                     Kazaya Rıza Gösterme
179                                     Belâ ve Nimet Nisbîdir
185                                     Karşıtlıklar Bütünü
192                                     Tezadın Felsefî Temeli
193                                     Özet ve Genel Sonuç
201                  ÖLÜMLÜLÜK VE ÖLÜM
201                                         Ölüm Olayı (Fenomen, Görüngü)
203                                         Ölüme Karşı Duyulan Tedirginlik
204                                         Ölüm Nisbîdir
206                                         Dünya, Canın Döl Yatağıdır
207                                         Dünya İnsanın Okuludur
211                                         İtirazın Kökü
215                                         Ölüm; Hayatın Yayılışı ve Uzantısıdır
223                UHREVÎ CEZALAR
223                               Amelin Cezası (İnsan Davranışlarının Karşılığı)
224                               İki Âlem Arasındaki Farklılıklar
231                               İki Âlemin İlişkisi
232                               Üç Türlü Ceza
233                                                Uyarma ve İbret
235                                                Dünyevî Karşılıklar
239                                                Uhrevî Azap
244                               Üstat'tan Bir Anı
246                               Sözün Kısası
253                  ŞEFAAT
253                         Ortaya Çıkan Sorun ve İtiraz
255                         Hukuk Devletini Zayıflatan Etkenler
257                         Şefaatin Türleri
258                         Kanunun Etkisiz Bırakılması
261                         Kanunun Korunması ve Yürürlükte Tutulması
262                         Önderlik Şefaati
267                         Mağfiret (Bağışlama ve Suçtan Geçme) Şefaati
267                         Rahmetin Cazibesi
268                         Tathîr (Arı Kılmâ, Temizleme) İlkesi
269                         Selâmet İlkesi
270                         Kapsayıcı ve Genel Rahmet
271                         Mağfiret ve Şefaat İlişkisi
273                         Şefaatin Şartları
275                         Şefaat Allah'a Mahsustur
277                         Tevhid ve Velileri Vesile Kılma (Tevessül)
278                         İtirazların Cevabı
283                  GAYRİMÜSLİMİN HAYIRLI AMELLERİ
283                                                     Konunun Belirlenmesi
286                                                     1- Konunun Genel Çerçevesi
289                                                     2- İslâm'dan Başka Bir Din Kabul Edilmez
293                                                     Salih Amel ve İman Bağlantısı
294                                                     İki Düşünce Biçimi
295                                                     Üçüncü Düşünce Biçimi
295                                                     Aydın Geçinenler
301                                                     Katı Tutumlular
304                                                     İmanın Değeri
304                                                     Küfr Dolayısı ile Kınama ve Sorgulama
305                                                     Teslimin Aşamaları
308                                                     Gerçek İslâm ve Yöresel İslâm
311                                                     Amellerin Kabul Şartı Olarak İhlas
317                                                     Nitelik mi, Nicelik mi?
320                                                     Behlül Mescidi (298)
321                                                     Allah'a ve Ahirete İman
328                                                     Peygamberliğe ve İmamete İnanmak
332                                                     Afete Uğrama
337                                                     Sıfırın Altı
338                                                     Kaasırlar ve Mustaz'aflar
347                                                     İslâm Hakîmlerinin Görüş Açısından
350                                                     Müslümanın Günahları
358                                                     Yaratılıştan İleri Gelen Doğal Şartlar İle Uzlaşıma Dayanan Şartlar
364                                                     Özet ve Sonuç
370                                          AÇIKLAMALAR
441 İNDEKS

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar