İnanç

Ehl-i Beyt ve Ehl-i Sünnet Ekolleri c.1

Ehl-i Beyt ve Ehl-i Sünnet Ekolleri c.1 624 Sayfa
Yazar : Allame Askeri Yayınevi : Kevser

İhtilâflı konuların araştırılıp nereden kaynaklandığı incelenmeden Müslümanlar arasında vahdet ve birlik sağlanamaz. Üç ciltten oluşan bu eserin ilk cildinde delilleriyle birlikte iki büyük İslam mezhebinin ihtilaflı konuları ve bu ihtilafların kaynak ve etkenleri incelenmiş, daha sonra ihtilafı yok etmenin doğru yolları ele alınmıştır. İkinci ciltte iki ekolün, İslam dininin kaynakları hakkındaki görüşleri, üçüncü ciltte ise Resulullah'ın (saa) sünnetinden içtihad ve reyle amel etme sonucu meydana gelen sapmalara karşı İmam Hüseyin'in (as) kıyamı ve ardından diğer Ehl-i Beyt İmamları'nın bu husustaki çabaları incelenmiştir.

Eserde, halifelerin içtihadını İslam dininin kaynaklarından sayan Ehl-i Sünnet mezhebi "Hilafet Ekolü" ve On iki Ehl-i Beyt İmamı'nı İslam dininin öğretilerine ulaşma kaynağı gören Şia Mezhebi ise "İmamet ve Ehl-i Beyt Ekolü" olarak ifade edilmiştir.

Ehl-i Beyt ve Ehl-i Sünnet Ekolleri c.1

5 İthaf
11                 − 1 −Giriş
14                                Yıkıcı Dış Etkenler
19                 − 2 −Müslümanların Arasındaki İhtilaflı Konular ve Sonuçları
19                                                                                         Mekke'ye İlk Yolculuğum
20                                                                                         Mekke'ye İkinci Yolculuğum
26                 − 3 −Allah'In Bazı SIfatlarI ve BuAlandaki İhtilâfIn KayNağı
28                                                                                      Yüce Allah'ı Görme Hususunda
30                                                                                      Yüce Allah'la Cennette Görüşmek
32                                                                                      Bu Hadislerin Tevilindeki İhtilâf
33                                                                                      Yüce Allah'ı Görme ve O'nun Bazı SıfatlarıHususundaki İhtilâfın Kaynağı
37                 − 4 −Peygamberlerin Özellİklerİ Ve Allah'ın onlara özgü kıldığı hususlar hakkındaki İhtilâflar ve kaynakları
37                                                                                                                                               a) Hz. Peygamber'den Kalan Şeylerle Teberrük Etmek
38                                                                                                                                                                                                   1- Hz. Peygamber'in Ağzının Suyuyla Teberrük
39                                                                                                                                                                                                   2- Hz. Peygamber'in (s.a.a) Abdest Suyuyla TeberrükSahih-i Buharî'de Enes b. Mâlik'ten şöyle rivayet edilir:
39                                                                                                                                                                                                   3- Hz. Peygamber'in Başının ve Göğsünün Suyuyla Teberrük
40                                                                                                                                                                                                   4- Hz. Peygamber'in (s.a.a) Saçıyla Teberrük
42                                                                                                                                                                                                   5- Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Okuyla Teberrük
42                                                                                                                                                                                                   6- Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Elinin Yeriyle Teberrük
43                                                                                                                                               b) Resulullah'tan (s.a.a) Şifâ Dilemek
44                                                                                                                                                                                       1- Resulullah'ı (s.a.a) Yaratılışından Önce Aracı Kılmak
45                                                                                                                                                                                       2- Hz. Resulullah'ı (s.a.a) Hayattayken Aracı Kılmak
46                                                                                                                                                                                       3- Resulullah'ı (s.a.a) Hayatından Sonra Aracı Kılmak
46                                                                                                                                                                                       Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Amcası Abbâs'tan Şefâat Dileme
47                                                                                                                                               Resulullah'ın (s.a.a) Özellikleri Konusundaki İhtilâfların Kaynağı
56                 − 5 −
56                          1- Makâm-ı İbrahim
57                          2- Safâ ve Merve
58                          3- Şeytan'ı Taşlama
58                          4- Kurban Kesme
59                          5- Hz. Âdem'in (a.s) Anısını Canlı Tutma
60                          Bir Ümmetin Uğursuzluğunun ve Kötülüğünün İzleri
61                          Mekânın Uğurlu ve Uğursuz Olmasının Kaynağı
61                          Cuma Gününün Kutluluk ve Bereketi
62                          Ramazan Ayının Kutluluk ve Bereketi
64                 – 6 –
67                          Mezar, İbadet Yeri
72                 − 7 −
83                          Ömer'in Ağlayanlara Mani Olmak İstemesi Üzerine Hz. Resu-lullah'ın (s.a.a) Rahatsız Olup Ömer'i Hemen Engellemesi
84                                                                                                                                                  Bu Rivayetlerin Ortaya Koyduğu Sonuç
86                 − 8 −
86                          Allah'tan Başkasından İstemek ve
86                                                             a) Allah'tan Başkasını Çağırmak
88                                                             b) Allah'tan Başkasının Hükmü
90                                                             Bu İki Meseleye Muhaliflerin Cevabı
91                          Yüce Allah'ın Mâlikiyeti
92                          Yüce Allah'ın Yaratıcılığı
93                          Yüce Allah'ın Şefâati
94                          Yüce Allah'ın Velâyeti
96                          Hz. Peygamber'i Çağırıp Ondan Bir Şey İstemek
97                          İhtilafların İlk Ana Sebebi
97                                                        1- Yaratılışın Başlangıcında
98                                                        2- Geçmiş Ümmetlerde
98                                                        3- Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Döneminde
99                                                        4- Asrımızda
100                          İhtilafların İkinci Ana Sebebi
102                 − 9 −
105                          Bu Kitaptaki Bahis Metodumuz
111                                            Istılahları Tanıma
111                                                                 1- Arap Lügati
112                                                                 2- Şer'î Istılah veya İslâmî Istılah
112                                                                 3- Müteşerrianın (Şeriat Ehlinin) Istılahı veya Müslümanların Adlandırması
114                                                                 4- Hakikat ve Mecaz
115                                            Arapça Lügat Kitaplarının Derlenmeye Başlaması
117                                  İKİ EKOL AÇISINDAN SAHaBîLİK VE SAHaBELER
119                                  İki Ekole Göre Sahabenin Tarifi
119                                                                   Ehlisünnet'e Göre Sahabe Kimdir?
120                                                                   Ehlibeyt Ekolü'ne Göre Sahabe Kimdir?
121                                                                   Hilâfet Ekolü'nde Sahabeyi Tanıma Yöntemi
122                                                                   Hilâfet Ekolü'ndeki Sahabeyi Tanıma Yöntemine Eleştiri
127                                  hilâfet Ve imamet ekollerinde SAHABENİN ADALETİ
127                                                                                    Hilâfet Ekolü'ne Göre Sahabenin Adaleti
131                                                                                    İmamet Ekolü'ne Göre Sahabenin Adaleti
134                                                                                    Münafıkla Mümini Ayırt etmenin Kıstasları
139                                  İki Ekol AçIsIndan Sahabe Konusunun Özetİ
139                                                                               Hilâfet Ekolü'ne Göre Sahabe ve Sahabenin Adaleti
140                                                                               Ehlibeyt ekolü'ne Göre Sahabe ve Sahabenin Adaleti
143                                 imamet konusunda İki ekolün Görüşleri
145                                                                           1. Konu
146                                                                                  Resulullah'ın (s.a.a) Vasiyeti
147                                                                                  Resulullah'ın (s.a.a) Vefatı ve Ömer'in Tepkisi
149                                                                                  Sakife ve Ebu Bekir'e Biat
150                                                                                                            Ömer'in Rivayetinde Sakife
159                                                                                                            Umumî Biat
160                                                                                                            Umumî Biatten Sonra Vuku Bulan Olaylar
161                                                                                  Resulullah'ın (s.a.a) Toprağa Verilişi
162                                                                                  Resulullah'ın (s.a.a) Defninden Sonra
165                                                                                  Fâtıma'nın (s.a) Evine Sığınmak
167                                                                                                                       Hz. Fâtıma'nın (s.a) Evine Saldırı
176                                                                                  Ebu Bekir'e Biat Etmeyenler
182                                                                                  Ebu Bekir, Kendinden Sonra Hilâfete Ömer'i Tanıtıyor
183                                                                                  Şûra ve Osman'a Biat
189                                                                                  İmam Ali (a.s) Hilâfeti Kendisine
192                                                                                  Emirü'l-Müminin Ali'ye (a.s) Biat
196                                                                           2. Konu
198                                                                                  Hilâfet Ekolü'nün Görüşü ve Delilleri
198                                                                                                                              Ebu Bekir Açısından İmamet[1]
198                                                                                                                              Ömer Açısından İmamet[1]
199                                                                                                                              Hilâfet Ekolü Mensuplarının Görüşleri
205                                                                                                                              Resulullah'a (s.a.a) Muhalefet Etse Bile
207                                                                                                                              Son Asırda Hilâfet Ekolü Mensuplarının İstidlalleri
208                                                                                  İmamet ve Hilâfet Konusunun Istılahları
208                                                                                                                             1- Şûra
209                                                                                                                             2- Biat
216                                                                                                                             3- Halife ve Yeryüzünde Allah'ın Halifesi
216                                                                                                                                                                         Halife ve Hilâfet
218                                                                                                                                                                         Yeryüzünde Halifetullah (Allah'ın Halifesi)
219                                                                                                                                                                         Allah, Halifelerini Halkın Önderleri Kılmıştır
222                                                                                                                                                                         Mucize Allah'ın Halifelerine Mahsustur
224                                                                                                                                                                         Müslümanların Istılahında Halife ve Halifetullah
228                                                                                                                                                                         Halife Istılahının Hilâfet Ekolü'nden Ehlibeyt Ekolü'ne İntikali
230                                                                                                                             4- Emirü'l-Müminin
230                                                                                                                             5- İmam
232                                                                                                                             6- Emir ve Ulu'l-Emr
232                                                                                                                                                 a) Arap Lügatinde "Ulu'l-Emr" Sözcüğü
234                                                                                                                                                 b) Müslümanların Örfünde Ulu'l-Emr
235                                                                                                                                                 c) İslâmî Naslarda Ulu'l-Emr
236                                                                                                                             7- Vasi ve Vasiyet
239                                                                                  Hilâfet Ekolü'nün Görüşlerinin İncelenmesi
239                                                                                                                                   Hilâfet Konusunda Ömer ve Ebu Bekir'in Görüşü
241                                                                                                                                   Hilâfet Konusunda, Hilâfet Ekolü Mensuplarının Görüşü
241                                                                                                                                   1- Şûra İstidlalinin İncelenmesi
242                                                                                                                                                                       Kitap ve Sünnet'te Şûranın Delili
243                                                                                                                                                                       Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Sahabelerle Müşaveresi
253                                                                                                                                   2- Biat İstidlalinin İncelenmesi
260                                                                                                                                   3- Ashabın Ameliyle İstidlalin İncelemesi
260                                                                                                                                                                               Şûra, Biat ve Ashabın Ameliyle İstidlalde Delil Olarak Nehcü'l-Belâğa'nın Gösterilmesinin İncelemesi
267                                                                                                                                   4- Zor ve Galebeyle Hilâfete Geçme Konusundaki İstidlalin İncelemesi
269                                                                                                                                                                                                           Resulullah'ın (s.a.a) Sünnetine Muhalif Zalim Lidere İtaat
273                                                                           3. Konu
275                                                                                  İmamet, İlâhî Ahittir
275                                                                                  Ehlibeyt'in Masum Oluşu
276                                                                                                          Tathir Ayeti'nin Nüzul Sebebi
280                                                                                                                                        Hz. Resulullah (s.a.a) ve Tathir Ayeti
283                                                                                  Resulullah'ın (s.a.a) Kendisinden Sonraki Halifeleri Tayin Etmeye Verdiği Önem
285                                                                                                                                                                   Yakınlara Uyarı
288                                                                                                                                                                   Savaşlarda Resulullah'ın (s.a.a)
296                                                                                  Resulullah'ın (s.a.a) Kendisinden sonraki
296                                                                                                                            Önceki Ümmetlerde Vasiyet
297                                                                                                                                                       1- Hz. Adem'in (a.s) Vasisi Şeys
297                                                                                                                                                       2- Hz. Musa'nın (a.s) Vasisi Yu'şa b. Nun
299                                                                                                                                                       3- Hz. İsa'nın (a.s) Vasisi Şem'un
301                                                                                  Resulullah'ın (s.a.a) Kendisinden Sonraki Vasisi, Veziri, Halifesi ve Veliahdı
301                                                                                                                                                                  Resulullah'ın (s.a.a) Hadislerinde Vasi
303                                                                                                                                                                  Geçmiş Ümmetlerin Kitaplarında Vasiyet
304                                                                                                                                                                                                            Bunu Teyit Eden Bir Rivayet Daha
305                                                                                                                                                                  Sahabe ve Tâbiînin Sözlerinde Vasiyet
317                                                                                                                                                                  İmam Ali'nin (a.s) "Resulullah'ın Vasisi" Lakabıyla Meşhur Oluşu ve Bu Lakabın Sahabelerle Tâbiînin Şiirlerinde ve Lügat Kitaplarında Yayılışı
317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               İslâm'ın İlk Döneminde
331                                                                                                                                                                  Tarih Boyunca Ali'nin (a.s) "Vasi" Diye Meşhur Oluşu
336                                                                                  Hilâfet Ekolü Mensuplarının Vasilik Rivayetlerini Gizleme ve Tevili Yolundaki Büyük Çabaları
336                                                                                                                                                                                      Aişe'nin Rivayeti, Ali'nin (a.s) Vasi Oluşuna Delildir
339                                                                                                                                                                                                                                              Aişe'nin, İmam Ali'nin (a.s) Şahadet Haberine Sevinmesi
340                                                                                                                                                                                                                                              Aişe'yle Diğerlerinin Rivayetlerinin Mukayesesi
343                                                                                                                                                                                                                                              Ümmü'l-Müminin Aişe'nin Rivayetlerinin İncelemesi
344                                                                                                                                                                                      Aişe'nin Rivayetiyle İmam Ali'nin (a.s) Sözünün Karşılaştırılması
346                                                                                                                                                                                      Aişe'den İki Ayrı Yerde, İki Çelişkili Hadis
347                                                                                                                                                                                      Aişe'nin İmam Ali'ye Karşı İki Farklı Tutumu
350                                                                                                                                                                                                                                        Abdurrahman b. Ebu Bekir'in Ansızın Ölümü
353                                                                                  İmam Ali'nin (a.s) Faziletlerinin Gizlenmesi,
353                                                                                                                                Kureyş'in, Peygamberliğin ve Hilâfetin Hâşim Oğulları'nda Toplanmasından Dolayı Duyduğu Rahatsızlık
363                                                                                                                                Kureyş'in, Resulullah'ın (s.a.a)
364                                                                                                                                Kureyş'in ve Ümeyye Oğulları'nın Siyaseti
364                                                                                                                                                                              Muaviye'nin Döneminde
382                                                                                                                                                                              Abdulmelik ve Oğlu Velid'in Dönemi
387                                                                                                                                                                              Ömer b. Abdülaziz'in Hilâfeti Döneminde
389                                                                                                                                                                              Hişâm b. Abdulmelik'in Hilâfeti Döneminde
392                                                                                                                                Ümeyyeoğulları, İsmi "Ali" Olanları Öldürüyor
393                                                                                                                                Abbasî Halifelerinin Siyaseti
393                                                                                                                                                              1- Ulemanın Davranışı
394                                                                                                                                                              2- Valilerin Davranışı
394                                                                                                                                                              3- Halkın Davranışları
395                                                                                                                                                              Mansur Abbasî'nin, Ehlibeyt'e Karşı İşlediği Cinayetlerden Biri
396                                                                                                                                                              Mütevekkil Abbasî'nin Cinayetlerinden Bir Örnek
402                                                                                                                                Emevî Halifelerin İmam Ali'ye ve
402                                                                                                                                                                  Ebu Süfyan Oğulları Hilâfetinde
403                                                                                                                                                                  Ümeyye Oğulları Kabilesinden Mervan Oğulları'nın Siyaseti
403                                                                                                                                Abbasî Halifelerinin Siyaseti
405                                                                                  • Sünnet ve Hadise yönelik on çeşit gizleme ve Tahrif
405                                                                                  • Ehlibeyt ve Takipçilerinin
407                                                                                  Halifelerin, Siyasetlerine Muhalif
409                                                                                                                    1- Hadisinin Bir Bölümünü Silip Onun Yerine Anlaşılmaz Bir Söz Yerleştirmek
412                                                                                                                    2- Silindiğine İşaret Ederek Sahabenin Siretinden Rivayetin Tamamının Silinişi
413                                                                                                                    3- Hadisin Anlamının Tevil Edilişi
415                                                                                                                                                         Resulullah'ın (s.a.a) Müminlere Lâneti
417                                                                                                                                                         Bu Hadis Üzerinde Bir İnceleme ve Taberânî'nin Tevilinin İncelemesi
418                                                                                                                                                         Vasiyet Anlamının Tevilinde Diğer Bilginlerin Şaşkınlığı
419                                                                                                                    4- Silindiğine İşaret Etmeden Ashabın
419                                                                                                                                                             Sözlerinin Bir Bölümünün Silinişi
422                                                                                                                    5- Silindiğine İşaret Etmeden Resulullah'ın (s.a.a) Sünnetinden Rivayetin Tamamının Silinmesi
424                                                                                                                    6- Resulullah'ın (s.a.a) Sünnetinin
424                                                                                                                                                         Yazılmasının Engellenişi
427                                                                                                                    7- Resulullah'ın (s.a.a) Sünnetinin Râvilerinin ve Rivayetlerinin Tezyif Edilişi
428                                                                                                                                                                                                        a) "Vasilik"ten Bahsedenlerin Kınanışı
431                                                                                                                                                                                                        b) Hadis Râvilerini Yalanlamak
431                                                                                                                                                                                                        c) Hadis İmamlarını Yalanlamak
435                                                                                                                                                                                                        d) Sihah Yazarlarından Biri Olan Neseî'nin Katledilişi!
437                                                                                                                    8- Kitaplarla Kütüphanelerin Yakılışı
438                                                                                                                                                               Bağdat'ın İslâmî Kütüphanesinin Yakılışı
440                                                                                                                    9- Ashabın Tutumuyla İlgili Rivayetin Bir Bölümünün Silinip Tahrif Edilişi
441                                                                                                                    10- Sahih Hadislerin Yerine
441                                                                                                                                               Uydurma Hadislerin Yerleştirilişi
442                                                                                                                                                                                  Birkaç Satırda Seyf b. Ömer et-Temimî
442                                                                                                                                                                                  Seyf'in Rivayetlerinin Niteliği
444                                                                                                                                                                                  Seyf'in Hadislerinin Tarih-i Taberî'den Diğer Kaynaklara Geçmesinin Sebebi
445                                                                                                                                                                                  İslâm'ın İlk Dönemlerinin Meşhur Âlimlerinin Seyf'in Rivayetlerini Seçmelerinin Nedeni
447                                                                                                                                                                                  Sa'd'ın, Şarap İçen Ebu Mihcen'den Şer'î Haddi Kaldırışı
448                                                                                                                                                                                  Seyf'in Rivayetlerinde Esved Ansî'nin Hikayesi
450                                                                                                                                                                                  Esved Ansî'nin Rivayetinin İncelemesi
451                                                                                                                                                                                  Seyf'in Rivayetlerinde Kisra ve Peygamber'in Allah Nezdindeki Üçlü Toplantısı
451                                                                                                                                                                                  Bu Üçlü Toplantının Rivayetinin İncelemesi
453                                                                                                                                                                                  İrtidat Savaşları Rivayetlerinde Seyf'in Yalan ve Düzmeceleri
453                                                                                                                                                                                  Akk ve Eş'arin Kabilelerinin İrtidadı ve Seyf'in Rivayetinde Resulullah'ın (s.a.a) Üvey Oğlu Tahir'in Haberi
454                                                                                                                                                                                  Seyf'in Sözlerinde Tahir b. Ebu Hale
455                                                                                                                                                                                  Tahir b. Ebu Hale'nin Rivayetine Bir Eleştiri
456                                                                                                                                                                                  Seyf'in Rivayetlerinde Elyes'in Fethi ve Emğişya'nın Viran Edilişi
458                                                                                                                                                                                  Seyf'in, Elyes ve Emğişya Rivayetlerini Uydurmaktaki Hedefi
462                                                                                                                                               Ali'nin (a.s) "Vasi" Diye Meşhur Oluşu
462                                                                                                                                               Hilâfet Ekolü'nün Sorunu
463                                                                                                                                               Seyf'in, "Vasilik" Sorununu Halletmeye Çalışması
469                                                                                                                                               Osman'ın Hilâfeti Dönemindeki Kargaşalarla İlgili Seyf'in Rivayetlerinin İncelemesi
469                                                                                                                                               Geçen Rivayetlerde Seyf'in Yalan ve Tahrifleri
474                                                                                                                                               Ebuzer, Hac Mevsiminde Mina'da
476                                                                                                                                               Ebuzer Beytü'l-Haram'da
476                                                                                                                                               Ebuzer Mescid-i Nebi'de ve Diğer Yerlerde
478                                                                                                                                                                                         Osman'ın Hilâfetinin Son Dönemlerindeki
479                                                                                                                                               Seyf'in Uydurma Rivayetleriyle, Kargaşa Döneminin Sahih Rivayetlerinin Mukayesesi
482                                                                                                                                               Hilâfet Ekolü'nde Gizleme Çeşitleri Konusunun Özeti
484                                                                                                                                               İslâm Kaynaklarındaki Rivayetlerde İhtilâfın Kaynağı
485                                                                                                                                               Geçen Konuların Özeti ve Hakikatler
488                                                                                                                                               Vasiyet Konusuna Dönüş
489                                                                                                                                                Kaydedilmeyen Rivayetler
492                                                                                                                                               Ehlibeyt'in Önderliğine Dair Diğer Naslar
492                                                                                                                                                                                           Farklı Sözcüklerle Vasi Tayini
493                                                                                                                                                                                           Resulullah'ın (s.a.a) Vezir ve Yardımcısı
494                                                                                                                                                                                           Resulullah'ın (s.a.a) Halifesi
495                                                                                                                                                                                           Resulullah'tan (s.a.a) Sonra Müslümanların Emir Sahibi
495                                                                                                                                                                                                                                                    1- Şikâyet Hadisi
498                                                                                                                                                                                                                                                    2- Tarihi Belli Olmayan Diğer Naslar
499                                                                                                                                               Hz. Ali'yi (a.s) Velâyet ve Hilâfet Makamına Atamak, Müslümanlara Vasi Kılmak İçin Büyük Toplantı
502                                                                                                                                                                                                                                                           Gadir-i Hum Olayı
506                                                                                                                                                                                                                                                           Resulullah'ın (s.a.a) Ali b. Ebu Talib'e Taktığı Taç
508                                                                                                                                                                                                                                                           Emirü'l-Müminin Ali (a.s) Halka Yemin Ettiriyor!
510                                                                                                                                                                                                                                                           Vasi Tayininde Hz. Muhammed'le (s.a.a) Hz. Musa'nın (a.s) Ümmetinin Ortak Noktası
513                                                                                                                                               Kur'ân'da Velâyet ve Önderlik
513                                                                                                                                                                               Kur'ân'da Ali'nin (a.s) Velâyeti
517                                                                                                                                                                               Ulu'l-Emr, Ali (a.s) ve Evlâtlarından Olan İmamlardır
518                                                                                                                                                                               Ehlibeyt'in Nuh'un Gemisine ve İsrail Oğulları'nın Bağışlanma Kapısına Benzetilişi
521                                                                                                                                               İmamlar, Ali (a.s) ve Onun Evlâtlarıdır
521                                                                                                                                                                                          Resulullah'ın (s.a.a) Mübelliğleri
522                                                                                                                                                                                          Berâe (Tevbe) Sûresi'nin Tebliği
524                                                                                                                                                                                          Ali (a.s) Resulullah'a (s.a.a) Nispetle
525                                                                                                                                                                                          Resulullah'ın (s.a.a) Hadislerinde "minnî" (benden) Kelimesinden Maksat nedir?
527                                                                                                                                                                                          Resulullah'ın (s.a.a) İlminin Taşıyıcısı
527                                                                                                                                                                                          Resulullah'ın (s.a.a) İlminin Taşıyıcısı
529                                                                                                                                                                                          Ali (a.s) Resulullah'ın (s.a.a) Terbiyesinde
537                                                                                                                                               Resulullah'ın (s.a.a) İki Torunu
537                                                                                                                                                                                 Hasan ve Hüseyin Peygamber'dendir ve
541                                                                                                                                               Resulullah (s.a.a), Ahir Zamanda Mehdi'nin (a.f) Zuhurunu Müjdeliyor
541                                                                                                                                                                                                                    Mehdi, Resulullah'ın (s.a.a) İsmini Taşıyor
542                                                                                                                                                                                                                    Mehdi, Resulullah'ın (s.a.a) Ehlibeyti'ndendir
543                                                                                                                                                                                                                    Mehdi, Fâtıma'nın (s.a) Evlâtlarındandır
543                                                                                                                                                                                                                    Mehdi, İmam Hüseyin'in (a.s) Soyundan
545                                                                                                                                               Ehlibeyt'in İmameti Konusundaki Naslar
545                                                                                                                                                                                      Sekaleyn Hadisi
545                                                                                                                                                                                                     a) Veda Haccı'nda
545                                                                                                                                                                                                     b) Gadir-i Hum'da
547                                                                                                                                                                                      Ümmetin On İki İmamı Nasla Belirlenmiştir
547                                                                                                                                                                                                                                    İmamların Sayısı Hakkında Hz. Peygamber'in (s.a.a) Nassı
551                                                                                                                                                                                                                                    Tevrat'ta Geçen 12 İmam
553                                                                                                                                                                                      Bu Hadislerden Çıkan Netice
554                                                                                                                                                                                      Hilâfet Ekolü'ne Mensup Ulemanın Bu Hadisin Yorumundaki Tutarsız Tavrı
554                                                                                                                                                                                                                                                                 1- Bu Sarih Hadisin İbn Arabî Tarafından Yorumlanış Şekli
555                                                                                                                                                                                                                                                                 2- Kadı İyaz Nasıl Yorumlamış?
556                                                                                                                                                                                                                                                                 3- Beyhakî'nin Bu Hadis Hakkında Görüşü
557                                                                                                                                                                                                                                                                 4- İbn Kesir'in Görüşü
559                                                                                                                                                                                                                                                                 5- İbn Cevzî'nin Görüşü
560                                                                                                                                                                                                                                                                 6- Diğerlerinin Görüşü
562                                                                                                                                                                                      Hilâfet Ekolü Mensuplarının Senetlerinde
562                                                                                                                                                                                      On iki İmamın İsimleri
563                                                                                                                                                                                      Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Halifeleri ve
568                                                                                                                                                                                      Önemli Bir Uyarı
571                                                                           4. Konu
573                                                                                  İslâm'ın ilk döneminde Hükümeti Ele Geçirmek İçin gerçekleştirilen Tarihî Olaylar
573                                                                                                                                                                               Olayların Başlangıcı
574                                                                                                                                                                               Resulullah'ın (s.a.a) Vefatı ve Ömer'in Tutumu
574                                                                                                                                                                               Benî Sâide Sakifesi ve Ebu Bekir'e Biat
579                                                                                                                                                                               Ömer'e Biat
579                                                                                                                                                                               Şûra ve Osman'a Biat
581                                                                                                                                                                               Emirü'l-Müminin Ali'ye (a.s) Biat
583                                                                                  Hilâfet Ekolü'nün İleri Gelenleri
585                                                                                                                       Istılahların Tanımı
585                                                                                                                                              1- Şûra
585                                                                                                                                              2- Biat
587                                                                                                                                              3 ve 4- Halife ve Emirü'l-müminin
588                                                                                                                                              5- İmam
588                                                                                                                                              6- Emr ve Ulu'l-Emr (Hükümet ve Emir Sahibi)
589                                                                                                                                              7- Vasi ve Resulullah'ın (s.a.a) Vasisi
590                                                                                  Hilâfet ve İmamet Konusunda Hilâfet Ekolü'nün Görüşlerinin İncelenmesi
590                                                                                                                                                                 1- Şûra
592                                                                                                                                                                 2- Biat
593                                                                                                                                                                 3- Ashabın Ameli
593                                                                                                                                                                 İmam Ali'nin (a.s) Buyruğuyla İstidlal
593                                                                                                                                                                 Günahkâr Lidere İtaatin Farz Oluşu ve Onu Makamından Almanın Haram Oluşu!
595                                                                                  Ehlibeyt Ekolü Açısından İmamet
599                                                                                                                      Resulullah'tan (s.a.a) Sonra On İki Halifesi
600                                                                                                                      On Üç Asır Boyunca Hâkim Gücün Tutumları

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Ahlak ve İlişkilerimiz

    Kuşkusuz, insan toplumsal bir varlık olarak yaratılmıştır ve onun için ilişkisiz bir yaşam düşün&uum ...
  • Doğruların Öyküsü

    Doğruların Öyküsü, İslam dünyasının en saygın düşünürlerinden Murtaza Mutahhar&ici ...