Tarih Hz. Cafer-i Sadık

Hidayet Önderleri İmam Cafer Sadık c.8

Hidayet Önderleri İmam Cafer Sadık c.8 308 Sayfa
Yayınevi : Kevser Yazar : Komisyon

Tarihin başlangıcından itibaren bütün çağlar ve yüzyıllar boyunca peygamberler ile onların vâsileri, ilâhî hidayet meşalesini elden ele taşımışlardır. Yüce Allah kullarını hiçbir yerde, hiçbir zaman hidayete ileten bir hüccetsiz, doğru yolu gösteren bir mürşitsiz ve aydınlatıcı ışıksız bırakmamıştır.

Ehl-i Beyt, Peygamberimizin (s.a.a) Allah’ın emri ile kendinden sonra ümmetin önderliğini üstlenmek üzere tanıttığı en hayırlı kimselerdir.

“Ben size iki değerli emanet bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız takdirde kesinlikle sapıtmazsınız. Bunlar Allah’ın kitabı ile benim Ehl-i Beyt’imdir. Bunlar Havuz’da yanıma gelinceye kadar birbirlerinden asla ayrılmayacaklardır.”

Ehl-i Beyt’in hayat çizgisi, Hz Peygamber (s.a.a) döneminden sonraki İslâm’ın gerçek çizgisini yansıtır. Onların hayatlarını kapsamlı biçimde incelemek, köklü İslâm hareketinin kapsamlı bir portresini gözler önüne serer.

Bu hususta Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı’nın, Şia’nın düşünürlerinden oluşturduğu bir komisyon aracılığıyla hazırlattığı “Hidayet Önderleri” unvanıyla 14 ciltten oluşan ve konusunda kaynak olan dev çalışması şayan-ı teveccühtür.

Ehl-i Beyt hareketi hakkında bu inceleme, elçilerin sonuncusu Abdullah oğlu Muhammed Mustafa (s.a.a) ile başlayıp, vâsilerin sonuncusu ve beklenen Mehdi Muhammed b. Hasan Askerî (a.s) ile son buluyor.

Elinizdeki bu kitapta, Resulullah'tan (s.a.a) Ehl-i Beyt İmamları'nın altıncısı ve hidayet önderlerinin sekizincisi olan İmam Cafer Sadıkın hayatı incelenmiştir.

Hidayet Önderleri İmam Cafer Sadık c.8

7 Takdim
25                İMAM cafer Sadık'ın kişiliğinden yansımalar
31                İmam Cafer Sadık'ın kişiliğinden Görünümler
31                                                                   İlminin Genişliği
32                                                                   Keremi ve Cömertliği
34                                                                   Gizli Sadaka Vermesi
35                                                                   Misafirlere İkramda Bulunması
35                                                                   Mütevazılığı
36                                                                   Ahlâkının Üstünlüğü
37                                                                   Sabrı
38                                                                   İbadete Yönelmesi
38                                                                                      Namazı
39                                                                                      Orucu
40                                                                                      Haccı
45                İmam Cafer Sadık'ın (a.s) doğumu
45                                                    Saygıdeğer Aile
45                                                    Saygıdeğer Babası
46                                                    Tertemiz Annesi
47                                                    Nuranî Doğumu
47                                                    Doğum Tarihi
48                                                    İsimleri ve Lakapları
50                                                    Künyeleri
50                                                    Üstün Zekâsı
52                                                    İmam'ın (a.s) Bütün Dilleri Bilmesi
55                                                    Heybeti ve Vakarı
57                İmam Cafer Sadık'ın (a.s) Hayatının Aşamaları
59                İmam Cafer Sadık (a.s) Dedesinin ve Babasının himayesinde
59                                                                             İmam Zeynelabidin Döneminin Özellikleri ve İmam'ın Konumu
63                                                                             İmam Muhammed Bâkır'ın Yaşadığı Dönemin Belirgin Özellikleri
66                                                                             İmam Muhammed Bâkır'ın Yaşadığı Dönemin Gerekleri
66                                                                                                                                       1- İmam Muhammed Bâkır'ın Siyasal Çizgisi
69                                                                                                                                       2- Salih Cemaatin Binasını Tamamlamak
73                                                                                                                                       3- Ehl-i Beyt İlim Merkezinin Kurulması
83                   imam Cafer Sadık (a.s) döneminin belirgin özellikleri
86                                                                           1- Siyasî Durum
89                                                                                           Zeyd Ayaklanmayı ilan ediyor
90                                                                                           İmam Cafer Sadık'ın, Zeyd'in İsyanına Karşı Takındığı Tavır
92                                                                                           İmam (a.s) ve Hişam b. Abdülmelik
94                                                                                           Çözülmenin Başlangıcı
95                                                                                           İmam Cafer Sadık (a.s) Amcası Zeyd'in Kıyamını Destekliyor
97                                                                                           Yahya b. Zeyd'in Öldürülmesi
99                                                                                           Siyasal Hadiseler Karşısında İmam'ın Tavrı
99                                                                                                                                           Gelen Önerilere Karşı İmam'ın Takındığı Tavır
102                                                                                                                                           İmam (a.s), Şia'yı Tepkisel Hareketlerden Sakındırıyor
104                                                                           2- Fikrî Durum
105                                                                                          Teşri (Yasama) ve Tarih Kaynaklarının Tahrifi
105                                                                                                                                          1- Kur'ân Tefsiri Alanındaki Tahrifler
107                                                                                                                                          2- Nebevî Hadis Alanındaki Tahrifler
108                                                                                                                                          3- Tarih Alanında Yapılan Tahrifler
109                                                                                          Sapık Fikrî Akımlar
109                                                                                                                1- Cebriye
110                                                                                                                2- Zındıklık
111                                                                                                                3- Mutezile
112                                                                                                                           Mutezilenin Siyasî Çizgisi
113                                                                                                                4- Gulat
117                   imam Cafer Sadık'ın (a.s) Yaşadığı dönemin ihtiyaçları
120                                                                                  Fikrî ve Siyasî Akımlara Açılma
120                                                                                                                      1- Akidevî-Siyasî Eksen
126                                                                                                                      2- Kültürel ve Düşünsel Eksen
126                                                                                                                                                        a) Mülhit Akımlara Karşı Koymak
131                                                                                                                                                        b) Aşırı Gruplara Karşı Koyması
134                                                                                                                                                        c) Şeriatın Anlaşılması İçin Doğru Yöntemi Ortaya Koyması
141                                                                                                                                                        d) Kur'ân'ın ve Kavramlarının Tahrif Edilmesine ve Siyasal Amaçlı İstismarına Karşı Koyması
143                                                                                                                      3- Manevî ve Ahlâkî Eksen
150                                                                                                                      Ehl-i Beyt İlim Merkezinin Kuruluşunu Sürdürmesi
150                                                                                                                                                                          Ehl-i Beyt İlim Merkezinin Özellikleri
155                                                                                                                                                                          İmam Cafer Sadık (a.s) Medresesinde İlmî Uzmanlık
163                   salih cemaatin inşasında imam Cafer Sadık'ın (a.s) rolü
163                                                                               Salih Cemaati Oluşturmanın Amacı
164                                                                                                                  1- İslâm Toplumunu Koruma
166                                                                                                                  2- İslâm Şeriatını Koruma
168                                                                                                                  3- İslâmî Bir Yönetim İstemek
169                                                                               Salih Cemaatin Yapılanmasında İmam Cafer Sadık'ın Üstlendiği Özel Rol
169                                                                                                                                                            a) Cihadî Yapılanma
170                                                                                                                                                                                 Hüseynî Devrimin İlke, Hedef ve İşaretlerinin Kökleştirilmesi
175                                                                                                                                                            b) İmanî ve Ruhî Yapılanma
179                                                                                                                                                                                          İmanî Derinliğin Göstergeleri
180                                                                                                                                                                                          Güzel Örnek
183                                                                                                                                                            c) Sosyal Yapılanma
183                                                                                                                                                                                Ümmetin Geneline Açık Olma
185                                                                                                                                                                                Kardeşlik Bağlarını Pekiştirmesi
188                                                                                                                                                                                İmam'ın (a.s) Ayrılık ve İlişkileri Kesmeye Karşı Takındığı Tavır
189                                                                               İmam Cafer Sadık'ın Eğitim Çizgisi
189                                                                                                                      Birinci Nokta: Davet ve Islah Hakkında
190                                                                                                                      İkinci Nokta: İlim ve Öğrenim Alanında Eğitsel Muamele
191                                                                                                                      Üçüncü Nokta: Önderlikle ilgili Eğitsel İlke
192                                                                                                                      Dördüncü Nokta: Mihnet ve Mukavemete Güç Yetirme
197                    emevî iktidarının son bulması ve abbasî iktidarının başlaması
197                                                                                          1- Siyasal Veriler
203                                                                                          2- Abbasî Hareketi (Doğuşu ve Yöntemleri)
204                                                                                                                                       Birinci Yöntem
206                                                                                                                                       İkinci Yöntem
206                                                                                                                                       Üçüncü Yöntem
207                                                                                                                                       Dördüncü Yöntem
210                                                                                                                                       Ebva Toplantısı
210                                                                                                                                       Kongreden Sonra Abbasî Hareketi
215                                                                                          3- Hadiseler Karşısında İmam'ın (a.s) Tavrı
216                                                                                                                                           İmam Cafer Sadık'ın, Ebu Selme el-Hallal'ın Önerisine Karşı Takındığı Tavır
218                                                                                                                                           İmam Cafer Sadık'ın, Hz. Ali'nin Soyundan Gelen Diğer İnsanlara Karşı Takındığı Tavır
219                                                                                                                                           Ebu Selme el-Hallal'ın Sonu
220                                                                                                                                           İmam Cafer Sadık'ın, Ebu Müslim'in Önerisi Karşısında Takındığı Tavır
222                                                                                          4- İmam Cafer Sadık'ın Bu Aşamada İzlediği Metot
224                                                                                                                                                Abbasîlerin Yönetime Gelmesi ve İmam'ın Tavrı
236                                                                                                                                                Yönetim Kurumlarına Girmek
238                                                                                                                                                İmam Cafer Sadık, İmam Mehdi İnancını Kökleştiriyor
241                    Mansur Hükümeti ve İmam Cafer Sadık'ın (a.s) Şehit edilmesi
241                                                                                     Mansur'un İmam Cafer Sadık'a (a.s) Uyguladığı Baskılar
242                                                                                                                                                 Birincisi
244                                                                                                                                                 İkincisi
249                                                                                                                                                 Üçüncüsü
252                                                                                     Alevîlerin İsyana Yeltenmeleri
254                                                                                                                     İmam Cafer Sadık'ın (a.s) Hasanoğulları'na Karşı Takındığı Tavır
256                                                                                                                     Muhammed b. Abdullah (Zu'n-Nefsi'z-Zekiyye) Ayaklanması
257                                                                                                                     İmam Cafer Sadık'ın Ayaklanma Karşısındaki Tavrı
258                                                                                     İmam Cafer Sadık, Şiîlik Çizgisini Süreklilik Kazanmak Üzere Hazırlıyor
265                                                                                                                                                                     Şahadetinin Hemen Öncesinde İmam Cafer Sadık'ın (a.s) Etrafındaki Çemberin Daraltılması
266                                                                                                                                                                     İmam Cafer Sadık (a.s) Sonsuzluğa Katılıyor
273                    İmam Cafer Sadık'ın (a.s) ilmî Mirası
274                                                              İmam Cafer Sadık'tan Ders alan Ehlisünnet'in Önde Gelen Simaları
280                                                                                                                                   Marifetin (İlâhî Öğretilerin) Kaynakları ve Sonuçları
281                                                                                                                                   Peygamberler ve İmamlar
282                                                                                                                                   İslâm ve İman
283                                                                                                                                   Dinde Fakih Olmak
284                                                                                                                                   İslâmî Teşriin Kaynakları
285                                                                                                                                   İmamların İlmi
286                                                                                                                                   Sapık Yöntemler
288                                                                                                                                   Yanlış Anlama Örnekleri
289                                                                                                                                   Dinde Tefekkuh (Derin Kavrayış) Yöntemi
292                                                                                                                                   Genel Fıkhî Kurallar
295                                                                                                                                   İmam Cafer Sadık'ın (a.s) Fıkhından Bazı Örnekler
300                                                                                                                                   İmam Cafer Sadık'ın (a.s) Öğütlerinden Örnekler

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Kur'ân ve Tebliğ

     Davet, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, öğüt vermek ve irşad etmek İslâ ...
  • İmam Hüseyin ve Kerbela c.3

    Elinizdeki eser, Şehit Mutahharî’nin sohbetlerini gerçekleştirdiği Hüseyniye-i İrşad’da ...