Tarih Hz. Hüseyin

Hidayet Önderleri İmam Hüseyin c.5

Hidayet Önderleri İmam Hüseyin c.5 293 Sayfa
Yazar : Komisyon Yayınevi : Kevser

Tarihin başlangıcından itibaren bütün çağlar ve yüzyıllar boyunca peygamberler ile onların vâsileri, ilâhî hidayet meşalesini elden ele taşımışlardır. Yüce Allah kullarını hiçbir yerde, hiçbir zaman hidayete ileten bir hüccetsiz, doğru yolu gösteren bir mürşitsiz ve aydınlatıcı ışıksız bırakmamıştır.

Ehl-i Beyt, Peygamberimizin (s.a.a) Allah’ın emri ile kendinden sonra ümmetin önderliğini üstlenmek üzere tanıttığı en hayırlı kimselerdir.

“Ben size iki değerli emanet bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız takdirde kesinlikle sapıtmazsınız. Bunlar Allah’ın kitabı ile benim Ehl-i Beyt’imdir. Bunlar Havuz’da yanıma gelinceye kadar birbirlerinden asla ayrılmayacaklardır.”

Ehl-i Beyt’in hayat çizgisi, Hz Peygamber (s.a.a) döneminden sonraki İslâm’ın gerçek çizgisini yansıtır. Onların hayatlarını kapsamlı biçimde incelemek, köklü İslâm hareketinin kapsamlı bir portresini gözler önüne serer.

Bu hususta Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı’nın, Şia’nın düşünürlerinden oluşturduğu bir komisyon aracılığıyla hazırlattığı “Hidayet Önderleri” unvanıyla 14 ciltten oluşan ve konusunda kaynak olan dev çalışması şayan-ı teveccühtür.

Ehl-i Beyt hareketi hakkında bu inceleme, elçilerin sonuncusu Abdullah oğlu Muhammed Mustafa (s.a.a) ile başlayıp, vâsilerin sonuncusu ve beklenen Mehdi Muhammed b. Hasan Askerî (a.s) ile son buluyor.

Elinizdeki bu kitapta, Resulullah'tan (s.a.a) sonra Ehl-i Beyt İmamları'nın üçüncüsü ve hidayet önderlerinin beşincisi olan İmam Hüseyin b.Ali'nin hayatı incelenmiştir. O,Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.a) bildirdiği gibi zalimlerin oluşturdukları tufanlara karşı ümmet için "Hidayet çırağı ve kurtuluş gemisi" idi.

Hidayet Önderleri İmam Hüseyin c.5

7 Takdim
33                İMAM HÜSEYİN'İN KİŞİLİĞİNDEN YANSIMALAR
33                                                                 1- Kur'ân Ayetlerinde İmam Hüseyin'in Konumu
37                                                                 2- İmam Hüseyin'in Hz. Hatemü'l-Mürselin Nezdindeki Konumu
38                                                                 3- Çağdaşları Nezdinde İmam Hüseyin'nin Konumu
43                                                                 4- Çağlar ve Kuşakların Dilinde İmam Hüseyin
49                İMAM HÜSEYİN'İN KİŞİLİĞİNDEN GÖRÜNÜMLER
50                                                                    1- Mütevazılığı
51                                                                    2- Ağırbaşlılığı ve Bağışlayıcılığı
52                                                                    3- Cömertliği ve Keremi
54                                                                    4- Cesareti
56                                                                    5- Onuru, Boyun Eğmezliği
58                                                                    6- Hakkı Ortaya Koymada Gösterdiği Açıklık ve Cesaret
60                                                                    7- İbadeti ve Takvası
62                                                                    İbadetinden Örnekler
67                İMAM HÜSEYİN'İN (a.s) DOĞUMU
67                                                 Doğum Tarihi
67                                                 Ümmü Eymen'in Rüyası
68                                                 Mübarek Bebek
69                                                 Hz. Peygamber'in Hüseyin'e Verdiği Önem
72                                                 Künyesi ve Lâkapları
73                İMAM HÜSEYİN'İN HAYATININ AŞAMALARI
77                doğuştan İmamete kadar İmam hüseyin
77                                                        Hz. Peygamber Zamanında İmam Hüseyin
80                                                        Hz. Peygamber'in İki Torununa Bıraktığı Miras
81                                                        Hz. Peygamber'in İki Torununu Vasiyet Etmesi
81                                                        Hz. Peygamber'in İki Torununu Vasiyet Etmesi
81                                                        Hz. Peygamber'in Hüseyin'e Düşkünlüğü
83                HALİFELER DEVRİNDE İMAM HÜSEYİN
83                                                    Ebu Bekir Döneminde Hüseyin
83                                                    Fatıma'nın (a.s) Şahadet Şoku
86                                                    Ömer b. Hattab Döneminde Hüseyin (a.s)
88                                                    Osman Döneminde Hüseyin (a.s)
90                                                    Ebu Zer el-Gıffarî İle İlgili Tavrı
92                                                    Hz. Ali'nin Devleti Zamanında İmam Hüseyin
94                                                                                                 Babasının Yanında Ümmeti Islah Etmeye Çalışması
95                                                                                                 İmam Ali'nin (a.s) Hasan ve Hüseyin'i Koruma Hususunda Gösterdiği Hassasiyet
96                                                    Emirü'l-Müminin'in İmam Hüseyin'e Vasiyetleri
101                                                    İmam Hüseyin Son Demlerinde Babasının Yanında
101                                                    İmam Hüseyin Son Demlerinde Babasının Yanında
102                                                    Kardeşi İmam Hasan Döneminde İmam Hüseyin
102                                                                                                  Muaviye ile İmzalanan Barış Anlaşması Öncesinde Ümmetin Durumu
109                                                                                                  İmam Hüseyin'in, İmam Hasan'ın İmzaladığı Antlaşmanın Maddelerine Saygı Göstermesi
109                                                                                                  Cu'de b. Hübeyre'nin İmam Hüseyin'e Mesajı
110                                                                                                  İmam Hasan'ın (a.s) Şehit Edilmesi
115                   İMAM HÜSEYİN (A.s) DÖNEMİ
115                                                 Muaviye Hükümeti ve İslâm'ı Çarpıtmadaki Rolü
116                                                 Muaviye'nin İslâm'a Karşı Savaşırken İzlediği Yöntem
117                                                                                                              1- Ekonomi Siyaseti
118                                                                                                                                 a) Ekonomik Yoksunluk
119                                                                                                                                 b) Saltanatını Güçlendirmek İçin Beytülmali Kullanması
119                                                                                                                                 c) Ahitleri Satın Alması
120                                                                                                                                 d) Nevruz Vergisi
120                                                                                                              2- Tefrika Esasına Dayanan Siyaset
121                                                                                                                                                 a) Arap Olmayan (Mevali) Müslümanlara Baskı Uygulamak
122                                                                                                                                                 b) Kabile Asabiyeti
122                                                                                                              3- Baskı ve Zorbalık Siyaseti
123                                                                                                              4- Utanmazlığı, Lâubaliliği ve Dinî Değerleri Küçümsemesi
124                                                                                                              5- Hz. Peygamber'e Kin Duyması ve Ehl-i Beyt'e Düşmanlık Etmesi
126                                                                                                              6- Ehl-i Beyt Taraftarlarına (Şia) Karşı Şiddet Uygulaması
127                                                                                                              7- Fasık Yezid İçin Zorla Biat Alması
128                                                 Yezid b. Muaviye Kimdir?
129                                                                         Yezid'in Doğumu, Eğitimi ve Özellikleri
131                                                                         Yezid'in Ava Düşkünlüğü
131                                                                         Maymunlara Olan Aşkı
132                                                                         Sürekli Şarap İçmesi
135                                                                         Yezid'in Dinsizliği ve Resulullah'a Duyduğu Kin
136                                                                         Yezid'in Hükümranlığı Döneminde İşlenen Suçlar
137                                                                         Yezid'in Şerir Karakterinin Gerisindeki Sır
141                   İMAM HÜSEYİN'İN (a.s) TAVIRLARI VE UYGULAMALARI
141                                                                      Yezid'e Biat Etme Hususundaki Tavrı
141                                                                                                          1- Fırsatçı Bir Davet ve Şeytanî Bir Plân
144                                                                                                          2- Muaviye'nin Yezid'e Biat Almak İçin İzlediği Yöntemler
146                                                                                                          3- İmam Hüseyin'in (a.s) Ümmeti Uyandırmaya Yönelik Girişimleri
147                                                                                                                                                                               Yezid'e Biat Meselesinde Muaviye'ye Karşı Çıkması
150                                                                                                                                                                               Ümmetin Birliğini Sağlamaya Çalışması ve Kitlelerin İsteğine İcabet Etmesi
151                                                                                                                                                                               Muaviye'nin Cinayetlerinin Gözler Önüne Serilmesi
154                                                                                                                                                                               Yitik Hakkı Geri Alma Mücadelesi
156                                                                                                                                                                               Ümmete, Sorumluluğunun Hatırlatılması
161                                                                                                                                                                               Muaviye'nin Ölümü
163                   Yezid Hükümeti ve İmam Hüseyin'in Kıyamı
163                                                                 Kıyamın Başlaması
164                                                                 Yezid'in Medine Valisine Yazdığı Mektup
164                                                                 Velid, Mervan b. Hakem'e Danışıyor
166                                                                 İmam (a.s), Velid'in Meclisinde
168                                                                 İmam'ın (a.s), Mervan'la Karşılaşması
169                                                                 İmam, Ertesi Gece Harekete Geçiyor
171                                                                 İmam Hüseyin'in (a.s) Vasiyetleri
173                                                                 İmam'ın Mekke'ye Gitmesi
175                   Kıyamın Sebepleri ve Etkenleri
177                                                   1- Yöneticinin Bozulması ve Yönetimin Sapması
178                                                   2- İmam'ın Ümmet Karşısındaki Sorumluluğu
179                                                   3- İsyan Halindeki Kitlelerin İsteğine Olumlu Karşılık Vermek
179                                                   4- İmam'ı Zillete Boyun Eğmeye ve Pazarlık Yapmaya Zorlama Girişimleri
180                                                   5- Emevîlerin Hain Niyetleri ve Hüseyin'i Öldürmeye Yönelik Plânları
181                                                   6- Zulmün Yayılması, Güvenliğin Yok Olması
183                                                   7- İslâmî Değerlerin Çarpıtılması ve Ehl-i Beyt'in Adının Unutturulması
183                                                   8- Allah ve Resulü'nün Emrine İcabet Etmesi
184                   İmam Hüseyin'in Kıyamının Hedefleri
185                                                           1- Zalim Yöneticiye Karşı Meşru Bir Tavır Ortaya Koymak
186                                                           2- Ümeyyeoğulları'nın Gerçek Yüzlerini Ortaya Çıkarmak, Asıl Kimliklerini Sergilemek
187                                                           3- Sünnet'i İhya Etmek ve Bidati Ortadan Kaldırmak
188                                                           4- Marufu Emretmek ve Münkerden Sakındırmak
189                                                           5- Vicdanları Uyarma ve Duyguları Harekete Geçirme
190                   İmam Hüseyin Neden Muaviye Döneminde Kıyam Etmedi?
191                                                                         1- İslâm Ümmetinin Durumu
192                                                                         2- Muaviye'nin Kişiliği ve Kaypak Hayat Tarzı
194                                                                         3- İmam Hasan'ın İmzaladığı Barışa Saygı
194                                                                         İmam Hüseyin'in Kıyamından Önce Sergilenen Çeşitli Tavırlar
199                   İmam'ın (a.s) Mekke'ye Hareket Etmesi
199                                                          Kûfelilerin İmam'a Yazdıkları Mektuplar
202                                                          İmam'ın Kûfelilerin Mektuplarına Verdiği Cevap
203                                                          Müslim b. Akil'in Kûfe'ye Doğru Hareket Etmesi
204                                                          Müslim b. Akil'in İmam Hüseyin'e Gönderdiği Mektup
204                                                          İmam'ın Basra Şehrinin Liderlerine Yazdığı Mektup
206                                                                                                                 Ahnef b. Kays'ın Cevabı
206                                                                                                                 Yezid b. Mes'ud en-Nehşelî'nin Cevabı
208                                                          Kûfe Valisinin Tavrı
209                                                          Emevîlerin Destekçileri Durum Değerlendirmesi Yapıyorlar
210                                                          Yezid'in Huzursuzluğu ve Sircun'a[1] Danışması
212                                                          Ubeydullah b. Ziyad'ın Kûfe'ye Hareket Etmesi
213                                                          İbn Ziyad'ın Kûfe'ye Hâkim Olmaya Yönelik Girişimleri
214                                                          İbn Ziyad'a Suikast Düzenlenmesi Önerisine Karşı Müslim'in Tavrı
215                                                          Müslim b. Akil'e Yapılan İhanet
221                   İmam Hüseyin'in Irak'a Hareket Etmesi
222                                                          İmam Hüseyin Neden Irak'a Gitmeyi Tercih Etti?
225                                                          İmam'ın Mekke'den Ayrılırken Yaptığı Açıklamalar
228                                                          Kıyamı Özetleyen Mektup
228                                                          İktidarın, İmam'ın Peşine Düşmesi
229                                                          Ten'im'de
229                                                          Safah'ta
230                                                          İmam'ın (a.s) Kûfelilere Yazdığı Mektup
231                                                          Emevîlerin İcraatları
231                                                          es-Saydavî'nin Yakalanması ve Öldürülmesi
232                                                          Züheyr b. Kayn İle
234                                                          Çözülme Haberleri İmam'a Ulaşmaya Başlıyor
235                                                          İmam Hüseyin'in Hür ile Buluşması
238                                                          Vaat Edilen Toprakta Konaklama
240                                                          Kûfe Ordusu Ömer b. Sa'd Komutasında Harekete Geçiyor
243                   Kerbelâ'da Neler Oldu?
243                                          Aşura Gecesi
249                                          Aşura Günü
250                                                       İmam'ın Kûfe Ordusuna Yaptığı Konuşma
252                                                       Hür, Cennetle Cehennem arasında tercih yapıyor
253                                                       Unutulmaz Savaş
262                                                       İmam Hüseyin'in (a.s) Şehit Edilmesi
263                                                       Hüseyin Yalnız Başına Savaş Meydanında
266                                                       Çadırların Yakılması ve Peygamber Hanesinin Hür Kadınlarının Ziynet Eşyalarını Soymaları
267                                                       Atlılar, Mübarek Naaşı Çiğniyor
268                                                       Haşimoğulları'nın Önder Kadını Yüce Naaşın Önünde
365                                                       Göğün Kızıl Renge Bürünmesi
269                   HÜSEYNî DEVRİMİN SONUÇLARI
269                                                  1- Emevîlerin Gerçek Kimliğinin Ortaya Çıkarılması, Ördükleri Sahte Dinî Çerçevenin Parçalanması
272                                                  2- İslâmî Risaleti Yeniden Diriltme
272                                                  3- Günahkârlığın Farkına Varılması ve Emevîlere Karşı Derin Bir İntikam Duygusunun Uyanması
275                                                  4- Ümmetin İradesini ve Cihat Ruhunu Diriltme[1]
277                   İMAM HÜSEYİN'İN İlmî MİRASI
277                                                     İmam Hüseyin'in Mirasına Genel Bir Bakış
278                                                     Akıl, İlim ve İrfana Dair Sözleri
281                                                     Kur'ân-ı Kerim'le İlgili Sözleri
284                                                     Peygamber'in Mübarek Sünnet'iyle İlgili Tutumu
287                                                     Ehl-i Beyt İle İlgili Sözleri
290                                                     Hz. Hüseyin'in Hz. Mehdi ve Devletiyle İlgili Müjdeleri
292                                                     Akide ve Kelâma Dair
295                                                     Ahlâk ve Ruhî Terbiye Üzerine
296                                                     İmam'ın Güzel Öğütlerinden Örnekler
298                                                     Fıkıh ve Şeriat Hükümlerine Dair
301                                                     İmam Hüseyin'in Dualarından Örnekler
305                                                     İmam Hüseyin'in Edebî Kişiliğine Dair

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • El Mizan Tefsiri c.1

    el-Mîzan gibi çok yönlü bir tefsiri okumanın Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılması ve ta ...
  • Salih Evlat

    Şeyh Fazlullah, Meşrutiyet Dönemi'nde idam edilen büyük müçtehitlerdendi. Ne var ki ay ...