Hz. Ali Naki

Hidayet Önderleri İmam Hadi c.12

Hidayet Önderleri İmam Hadi c.12 304 Sayfa
Yazar : Komisyon Yayınevi : Kevser

Tarihin başlangıcından itibaren bütün çağlar ve yüzyıllar boyunca peygamberler ile onların vâsileri, ilâhî hidayet meşalesini elden ele taşımışlardır. Yüce Allah kullarını hiçbir yerde, hiçbir zaman hidayete ileten bir hüccetsiz, doğru yolu gösteren bir mürşitsiz ve aydınlatıcı ışıksız bırakmamıştır.

Ehl-i Beyt, Peygamberimizin (s.a.a) Allah’ın emri ile kendinden sonra ümmetin önderliğini üstlenmek üzere tanıttığı en hayırlı kimselerdir.

“Ben size iki değerli emanet bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız takdirde kesinlikle sapıtmazsınız. Bunlar Allah’ın kitabı ile benim Ehl-i Beyt’imdir. Bunlar Havuz’da yanıma gelinceye kadar birbirlerinden asla ayrılmayacaklardır.”

Ehl-i Beyt’in hayat çizgisi, Hz Peygamber (s.a.a) döneminden sonraki İslâm’ın gerçek çizgisini yansıtır. Onların hayatlarını kapsamlı biçimde incelemek, köklü İslâm hareketinin kapsamlı bir portresini gözler önüne serer.

Bu hususta Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı’nın, Şia’nın düşünürlerinden oluşturduğu bir komisyon aracılığıyla hazırlattığı “Hidayet Önderleri” unvanıyla 14 ciltten oluşan ve konusunda kaynak olan dev çalışması şayan-ı teveccühtür.

Ehl-i Beyt hareketi hakkında bu inceleme, elçilerin sonuncusu Abdullah oğlu Muhammed Mustafa (s.a.a) ile başlayıp, vâsilerin sonuncusu ve beklenen Mehdi Muhammed b. Hasan Askerî (a.s) ile son buluyor.

Elinizdeki bu kitapta, Ehl-i Beyt İmamları'nın onuncusu ve hidayet önderlerinin on ikincisi olan İmam Ali Naki el-Hadi'nin (a.s) hayatı incelenmiştir.

Hidayet Önderleri İmam Hadi c.12

7 Takdim
21                İmam Hadi'nin Hayatına Kısa Bir Bakış
25                İmam Hadi'nin Kişiliğinden Yansımalar
33                İmam Hadi'nin Kişiliğinden Görünümler
33                                                           Cömertliği
36                                                           Zühdü
36                                                           Tarlada Çalışması
37                                                           Yoldan Çıkmışları Doğru Yola İletmesi
37                                                           Tasavvufçuların Meclislerinde Bulunmaktan Nehyetmesi
39                                                           Âlimlere Değer Vermesi
41                                                           İbadeti
41                                                           Duasının Kabul Edilmesi
47                 İmam Hadi'nin (a.s) Doğumu
47                                             Mübarek Soyları
47                                             Doğumu ve Yetişmesi
47                                             Doğumunun Resulullah (s.a.a) Tarafından Müjdelenmiş Olması
48                                             Künyesi ve Lakapları
49                 İmam Hadi'nin (a.s) Hayatının Aşamaları
51                 İmam Hadi (a.s) Babasının Himayesinde
52                                                         Şia ve İmam Cevad'ın (a.s) İmamlığı
53                                                                                                   İmam Cevad (a.s) Dönemi
56                                                                                                   Siyasî Durum
58                                                                                                                199 Yılında Ebu's-Seraya Liderliğinde Meydana Gelen İbn Tabataba İsyanı
58                                                                                                                İmam Ali b. Musa er-Rıza'nın (a.s) Veliaht Oluşu
59                                                                                                                İki Yüz Altı Yılında Meydana Gelen Hadiseler
59                                                                                                                İki Yüz Dokuz Yılında Meydana Gelen Hadiseler
60                                                                                                                Bizans Topraklarına Sefer Düzenlenmesi
60                                                                                                   İmam Cevad (a.s) ve Abbasî Halifesi Me'mun
61                                                                                                   İmam Cevad'ın (a.s) Evlenmesi
64                                                                                                   İmam Cevad (a.s) ve Mu'tasım Dönemi
65                                                         İmam Cevad'ın Oğlu Hadi'nin İmamlığına İlişkin Nasları
71                                                         İmam Cevad'ın (a.s) Şehit Edilmesi
77                    Resulullah (s.a.a) Döneminden İmam Hadi (a.s) Dönemine Kadar Ehl-i Beyt'in Hareket Tarzı
78                                                                                                                Evrensel Değişim Hareketinin Önündeki Engeller ve Tehlikeler
80                                                                                                                Resulullah'tan (s.a.a) Sonra Sapmanın Katlanarak Artması
81                                                                                                                İslâm Devletinin Çöküşü
82                                                                                                                Raşid İmamlar'ın Rolü
85                                                                                                                Tertemiz İmamlar'ın Risalet Görevleri
86                                                                                                                Ehl-i Beyt İmamları'nın (a.s) Sapkın Yöneticilere Karşı Takındıkları Tavırlar
87                                                                                                                Ehl-i Beyt (a.s) ve Ümmetin Eğitimi
88                                                                                                                                                     İslâm Teorisinin Korunması
88                                                                                                                Raşid İmamlar'ın (a.s) Risalet Merkezli Hareketlerinin Aşamaları
91                                                                                                                Evrensel Değişim Sürecinde İmam Hadi'nin Konumu
93                    İmam Ali b. Muhammed el-Hadi (a.s) dönemi
93                                                               Mu'tasım (H. 218-227)
95                                                               İmam Hadi ve Abbasî Halifesi Mu'tasım
97                                                               Vâsık (H. 227-232)
99                                                               İmam Hadi (a.s) ve Boğa el-Kebir
100                                                                                                 Vâsık ve Halku'l-Kur'ân Mihneti
103                                                               İmam Hadi'nin (a.s) Halku'l-Kur'ân Meselesi Karşısındaki Tavrı
104                                                               İmam Hadi'nin (a.s) Vâsık'ın Ölümünü Haber Vermesi
105                                                               Mütevekkil (H. 232-247)
131                                                                                       İmam Hadi'ye (a.s) Suikast Girişimi
133                                                                                       İmam'ın (a.s) Mütevekkil'e Beddua Etmesi
133                                                                                       Mütevekkil'in Ölümü
107                                                               İmam Hadi (a.s) ve Abbasî Halifesi Mütevekkil
110                                                                                                               İmam Hadi'nin (a.s) İhbar Edilmesi
115                                                                                                               İmam Hadi (a.s) Samarra Yolunda
119                                                                                                               İmam (a.s) Samarra'da
124                                                                                                               İmam'ın (a.s) Evinin Aranması
129                                                                                                               İmam Hadi'nin (a.s) Tutuklanması
134                                                               Muntasır Billâh (H. 247-248)
135                                                                                             Muntasır ve Alevîler
136                                                               Müstain (H. 248-252)
137                                                                                    Döneminde Patlak Veren İsyanlar
138                                                               Mu'tez (H. 252-255)
140                                                                                  Şia'ya Baskı Uygulanması
141                    İmam Hadi (a.s) Çağının Ayırıcı Özellikleri
141                                                                        1- Genel Siyasal Durum
145                                                                        2- Kültürel Durum
146                                                                        3- Ekonomik Durum
146                                                                        4- İmam Hadi'nin Sosyal ve Siyasal Konumu
148                                                                        5- Abbasîler ve İmam Hadi (a.s)
150                                                                        6- Ehl-i Beyt'e Tâbi Olanların Zulme Uğramaları
150                                                                        7- Alevîlerin Ayaklanmaları
157                     İmam Hadi (a.s) Çağının ihtiyaçları
169                                                               İmam Hadi Zamanında İslâmî Camianın İhtiyaçları
169                                                                                                                       Yöneticileri ve Görevlilerini Endişelendirmekten Uzak Durmak
171                                                                                                                       Düşünsel Sapmalara ve Dinî Şüphelere Karşı Koymak
172                                                                                                                       İlmî Olarak İktidara ve Ulemasına Meydan Okumak
181                                                                                                                       Yönetim Mekanizmasında Nüfuz Alanını Genişletmek
185                     İmam Hadi ve Salihler Topluluğunun Yapısal Tekâmül ve Sağlamlaştırılması
185                                                                                                       İmam Hadi ve Torunu Mehdi Meselesi
194                                                                                                       Salihler Topluluğunun Yapısal Olarak Sağlamlaştırılması ve Gaybet Aşamasına Hazırlanması
194                                                                                                                                                                                                          Akidevî Sağlamlaştırma
200                                                                                                                                                                                                                                    Aşırılara (Gulat) ve Sapık Gruplara Karşı Tavrı
201                                                                                                                                                                                                                                    Ziyaret Olgusu ve Akidenin Sağlamlaşması Üzerindeki Etkisi
201                                                                                                                                                                                                                                    Birincisi: Camia-i Kebire Ziyareti
202                                                                                                                                                                                                                                    Ehl-i Beyt'in Seçilmişliği
202                                                                                                                                                                                                                                    Ehl-i Beyt'in Hareketi
204                                                                                                                                                                                                                                    Şia'nın Fikrî Temelleri
207                                                                                                                                                                                                                                                              Ehl-i Beyt'i Dost Edinenler
213                                                                                                                                                                                                                                                              İkincisi: Gadir Ziyareti
218                                                                                                                                                                                                                                    İlmî Yapının Sağlamlaştırılması
219                                                                                                                                                                                                                                    Eğitimin Sağlamlaştırılması
222                                                                                                                                                                                                                                                                     İmam'ın Müminler İçin Yaptığı Dualar ve Onların İhtiyaçlarını Gidermek İçin Çabalamasının Örnekleri
223                                                                                                                                                                                                                                    Güvenliğin Temini
224                                                                                                                                                                                                                                                       a) Bazı Hususların Yazıya Geçirilmesinden Sakındırmak
225                                                                                                                                                                                                                                                       b) İsimleri Değiştirmek
226                                                                                                                                                                                                                                                       c) Halka Açık Genel Yerlerde Konuşmaktan Sakındırmak
226                                                                                                                                                                                                                                                       d) Yönetim Mekanizmasına Sızmak
227                                                                                                                                                                                                                                                       Vekiller Sistemi
229                                                                                                                                                                                                                                                                       İmam Hadi'nin (a.s) Vekilleri
230                                                                                                                                                                                                                                    Ekonomik Yapının Sağlamlaştırılması
233                     İmam Hadi (a.s) Sonsuzluğa Yürüyor
233                                                           İmam Hadi'nin (a.s) Şehit Edilmesi
235                                                           Cenaze Merasimi ve Şiîler İle Sünnîlerin Birlikte Cenazeye Katılmaları
237                                                           İmam (a.s) Neden Evine Defnedildi?
239                                                           İmam Hadi'nin Şehit Edildiği Haberinin İslâm Memleketlerinde Yayılması
240                                                           Şehit Edildiği Tarih
243                     İmam Hadi'nin Medresesi ve İlmî Mirası
244                                                               1- İmam Hadi'nin Ashabı ve Hadislerinin Ravileri
245                                                                                                                 1- İbrahim b. Abduh en-Nişaburî
246                                                                                                                 2- İbrahim b. Muhammed el-Hemedanî
246                                                                                                                 3- İbrahim b. Mehziyar
247                                                                                                                 4- Ahmed b. İshak b. Abdullah el-Eş'arî el-Kummî
247                                                                                                                 5- Ahmed b. Muhammed b. İsa el-Eş'arî el-Kummî
248                                                                                                                 6- Eyyub b. Nuh b. Derrac
248                                                                                                                 7- Hasan b. Raşid
251                                                                                                                 8- Hasan b. Ali
252                                                                                                                 9- Hasan b. Ali el-Veşşa
253                                                                                                                 10- Davud b. Kasım el-Caferî
253                                                                                                                 11- Reyyan b. Salt
254                                                                                                                 12- Abdulazim el-Hasanî
257                                                                                                                 13- Osman b. Said el-Amrî es-Semman
257                                                                                                                 14- Ali b. Mehziyar el-Ahvazî ed-Devrakî
259                                                                                                                 15- Fazl b. Şazan en-Nişaburî
260                                                                                                                 16- Muhammed b. Ahmed el-Mahmudî
261                                                                                                                 17- Muhammed b. Hasan b. Ebu'l-Hattab ez-Zeyyat
261                                                                                                                 18- Muhammed b. Ferec er-Ruhhacî
262                                                                                                                 19- Muaviye b. Hekim b. Muaviye b. Ammar el-Kûfî
262                                                                                                                 20- Yakub b. İshak
263                                                                                                                 Kadınlar
263                                                               2- İmam Hadi'nin İlmî Mirasından Örnekler
263                                                                                                             1- Tefsir
264                                                                                                             2- Kelâm
275                                                                                                             3- Fıkıh
281                                                               İmam Hadi'nin (a.s) Bazı Duaları
281                                                               İmam Hadi'nin Eğitsel ve Ahlâkî Mirası
289                     Kaynakça

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar