Kur'an ve Hadis

Kur'an İlimleri

Kur'an İlimleri 534 Sayfa
Yayınevi : Kevser Yazar : Muhammed Hadi Marifet

Kur'ân İlimleri veya Kur'ânî İlimler tabiri; Kur'ân'ın tanınması ve muhtelif yönlerinin bilinmesine yardımcı olan ilimler için kullanılan bir kavramdır. Kur'ânî ilimler ile Kur'ânî maarif arasındaki fark şudur: Kur'ânî ilimler, Kur'ân dışındaki ve Kur'ân'ın anlaşılmasına yardımcı olan ilimlerdir ve Kur'ân'ın muhtevası ve tefsiriyle doğrudan ilişkisi yoktur. Kur'ânî maarif veya bilgiler ise, Kur'ân'ın içeriği ve tefsiriyle doğrudan alakalıdır. Başka bir ifadeyle, Kur'ânî ilimler, Kur'ânî maarifin mukaddimesidir.

Kur'ânî İlimler: Kur'ân'ın bilinmesi ve muhtelif yönlerinin anlaşılması için hazırlık mahiyeti taşıyan ilimlerdir. Vahiy, Kur'ân'ın nüzul şekli, nüzulün tertip ve süresi, Kur'ân'ın toplatılması ve çoğaltılması, vahiy kâtipleri, mushafların denkleştirilmesi, kıraatin oluşumu, kıraatler arasındaki ihtilafın kaynağı, Kur'ân'ın tahrif edilmemiş olması ve delil oluşu, nasıh ve mensuh, muhkem ve müteşabih ayetler, Kur'ân'ın mucize oluşu, esbab-ı nüzul ve benzeri konular, Kur'ânî ilimlerin kapsamına girmektedir.

Elinizdeki mevcut kitap altı ciltlik "et-Temhid Fi Ulumi'l-Kur'ân" ile "Siyanetu'l-Kur'ân Mine't-Tahrif eserlerinin özeti ve yeniden kaleme alınmasından meydana gelmiş bulunmaktadır.

Kur'an İlimleri

11                   Kur'ân İlimleri
12                   Kur'ânî İlimlerin Geçmişi
21                   et-Temhid Fi Ulumi'l-Kur'ân
23                Vahiy Olgusu
24                            Vahyin Lügat Anlamı
25                            Kur'ân'da Vahiy
31                            Risalet Vahyinin Çeşitleri
31                                                        1- Doğrudan Vahiy:
31                                                        2- Ses Vasıtasıyla:
32                                                        3- Vahyin Melek Tarafından Ulaştırılması:
32                            Vahyin Mümkün Oluşu
34                            İnsanın Ruhsal Yönü
36                            Vahyin İniş Keyfiyeti
38                                                   Varaka b. Nevfel Hikâyesi
43                                                   Garanik (Şeytanî Ayetler) Efsanesi
51                            Vahiy Kâtipleri
56                            Vahyin Dili
69                            Kur'ân'ın Vahiysel Yapısı
75                Kur'ân'ın İnişi
76                                   Kur'ân Nüzulünün Başlangıcı
77                                   Kur'ân Nüzulünün Üç Yıl Gecikmesi
78                                   Nüzul Süresi
90                                   İlk Nazil Olan Ayet ve Sure
93                                   Son Sure ve Ayet
96                                   Mekkî ve Medenî Sureler ve Bunları Tanımanın Faydaları
100                                   Mekkî ve Medenî Sureleri Tanımanın Kriterleri
103                                   Surelerin Mekkî veya Medenî Oluşu Hakkındaki Şüpheler
109                                   Surelerin İniş Sırası
111                                                            İbn Abbas ve Cabir İbn Zeyd'in Rivayetine Göre Kur'ân Surelerinin Nüzul Sırasının Cetveli:
113                                   İhtilaf Konusu Sureler
118                                   İstisna Ayetler
119                                   Esbab-ı Nüzul (İniş Nedenleri)
123                                   Sebeb-i Nüzul veya Şa'n-i Nüzul
123                                   Tenzil ve Tevil
124                                   Sebeb-i Nüzul, Tevil ve Tenzil'in Fıkhî Kullanımı
126                                   Esbab-ı Nüzulü Bilmenin Yolları
129                                   Sebeb-i Nüzul Ravisinin Hazır Bulunması
130                                   Kur'ân'ın İsimleri ve Sıfatları
139                                   Kur'ân Kelimesi
140                                   Sure ve Ayet Kavramlarının Anlamı
140                                                                       Sure
141                                                                       Ayet
142                                   Sure Adları
145                                               Bazı Surelerin Farklı İsimleri
146                                   Kur'ân Surelerinin Grupsal Adları
147                                   Sure ve Ayet Sayısı
151                   Kur'ân'ın Toplatılması ve Telifi
153                                                       Ali'nin (a.s) Mushafının Özellikleri
154                                                       Ali'nin (a.s) Mushafının Akıbeti
155                                                       Zeyd İbn Sabit'in Kur'ân'ı Toplaması
156                                                       Zeyd'in Kur'ân'ı Toplama Metodu
158                                                       Sahabelerin Mushafları
158                                                                              İbn Mesud'un Mushafı
161                                                       Ubey İbn Kâ'b'ın Mushafı
163                                                                                   Meşhur Olmayan Mushaflar
166                                                       Mushafların Denkleştirilmesi
166                                                                                     Mushafların İhtilafı
169                                                                                     Huzeyfe'nin Medine'ye Varması
170                                                                                     Halife Osman'ın Sahabelerle Meşveret Etmesi
170                                                                                     Mushafları Tekleştirme Komitesi
172                                                                                     Mushafların Tekleştirilmesi Hususunda Sahabelerin Tutumu
173                                                                                     Ehlibeyt İmamları'nın Mevcut Mushafın Korunması Hususundaki Tutumları
173                                                                                     Mushafların Tekleştirilmesine Başlanan Yıl
176                                                                                     Çalışmanın Muhtelif Aşamaları
179                                                                                     Osmanî Mushafların Sayısı
183                                                       Osmanî Mushafların Genel Özellikleri
183                                                                                              1- Tertip:
185                                                                                              2- Noktalama ve İşaretler:
187                                                                                              3- Yazım Hataları:
192                                                       Konu Hakkındaki Aşırı (Gulat) Görüş
203                                                       Arap Hat Sanatının Şekillenme Süreci
204                                                                                               Mushafta Noktalamayı Kullanan İlk kişi
205                                                                                               Hareke ve İrab Şekli
208                                                                                               Bütünleyici Son Değişimler
210                                                       Kur'ân Yazımının Tekâmül Aşamaları
215                    Kariler ve Yedi Kıraat
216                                           Kıraatin Tanımı
216                                           Farklı Kıraatlerin Nedenleri
217                                                                         1- Hattın İlkel Oluşu:
219                                                                         2- Harflerin Noktasız Olması:
219                                                                         3- Hattın Hareke ve İşaretlerden Yoksun Olması:
220                                                                         4- Elif Harfinin Kelimelerde Olmayışı:
221                                           Yedi Kari ve Raviler
222                                           On Kari
222                                           On Dört Kari
223                                           Yedi Kıraatin Tevatürü
224                                           Tevatür Kavramı
225                                           İftiharî (Protokol) Senetler
227                                           Mütevatir Değil, Ahad Haberler
228                                           Büyüklerin Karilere Muhalefeti
231                                           Yedi Harf Hadisi
236                                                           Konu Hakkında Özlü Bir Tahkik
243                                           Yedi Harf Hadisinin Yedi Kıraatle Olan İrtibatı
245                                           Konunun Özeti
246                                           Sahih Kıraatin Ölçüsü
247                                           Makbul Ölçü
248                                                         Birinci Koşul:
248                                                         İkinci Koşul:
248                                                         Üçüncü Koşul:
248                                           Ehlibeyt'in Kur'ân'ın Kıraatiyle İlgili Sözleri
251                                           Meşhur Olan Kıraatlerin Tedvini
255                                           Kıraatlerin Yedi İle Sınırlanması
257                                           İbn Mücahid'in Davranışına İtirazlar
261                                           Hafs'ın Kıraatinin Özelliği
266                                           Hafs, Asım'a Muhalefet Etmiş Midir?
268                                           Şia'nın Kur'ân ile Olan Payidar İlişkisi
270                                           Yedi Kıraatin Hüccet Oluşu
273                 Kur'ân'da Nesh
273                                Nesh Konusunun Önemi
274                                Neshin Hikmeti
275                                Neshin Tanımı
276                                Neshin Şartları
278                                Neshin Hakikati
279                                Nesh ve Beda'nın Benzerliği
279                                Kur'ân'daki Nesh Çeşitleri
280                                                             1- Lafzın ve Hükmün Birlikte Neshi
281                                                             2- Lafzın Neshi ve Hükmün Bekası
283                                                             3- Hükmün Neshi ve Lafzın Bekası
291                                Şartlı Nesh
295                                Mensuh Olan Ayetlerin Sayısı
296                                Nesh Olgusu Etrafındaki Şüpheler
296                                                                   Birinci Şüphe:
296                                                                   İkinci Şüphe:
297                                                                   Üçüncü Şüphe:
297                                                                   Dördüncü Şüphe:
299                  Muhkem ve Müteşabih
300                                       İhkam ve Teşbih
303                                       Tefsir ve Tevil
305                                       Şa'nî (Nev'î) Teşbih
306                                       Aslî ve Arızî Teşbih
311                                       Diğer Tefsirlerde Teşbih Olgusu
313                                       İki Ayrı Varsayım
316                                       Neden Kur'ân'da Müteşabih Ayetler Vardır?
319                                       Müteşabihlerin Tevilini Kim Bilir?
325                                       Müteşabih Ayetlerden Örnekler
325                                                                       Cemal ve Celâl Sıfatları
328                                                                       Tahayyüzün (Mekânda oluşun) Reddi
334                                                                       Allah'ı Görmek
336                                                                       Azalar ve Organlar
339                                                                       İrade ve İhtiyar
340                                                                       Kesb Nazariyesi
341                                                                       Kesb Nazariyesinin Eleştirisi
342                                                                       İhtiyarî Ameller
345                                                                       İdlal (Saptırma) Yahut Hizlan (Kendi Hâline Bırakma)
346                                                                       Hatm ve Tab' (Mühürleme)
346                                                                       Hatm ve Tab' (Mühürleme)
349                Kur'ân'da Vücuh ve Nezair
350                                           Vücuh ve Nezair'in Tanımı
352                                           Vücuh ve Nezairin Kısımları
359                                           Yabancı Kelimeler
360                                           Arap Kabilelerin Terimleri
361                                           Arapça Olmayan Kelimeler
364                                           Mukattaa Harfler
364                                           Mukattaa Harfler
366                                           Mukattaa Harfleri Hakkında Değişik Görüşler
370                                           Mukattaa Harfleri İçin Bilgisayardan Yararlanma
373                  Kur'ân'ın Mucize Oluşu
374                                           Konunun Tarihî Geçmişi
375                                           Savunma Gereksinimi Olarak Mucize
382                                           Mucizenin Teşhisi
387                                           Kur'ân Mucizelerinin Şekilleri
387                                                                           1- Belagat ve Fesahat:
388                                                                           2- Anlatım Üslup ve Tekniği:
388                                                                           3- Şiir ve Nesrin Tüm Edebî Güzelliklerine Haiz Bulunması:
389                                                                           4- Kur'ân'daki Bilgi ve Maarifin Derinliği:
389                                                                           5- Kur'ân'ın Hayat İçin Koyduğu Kurallar:
390                                                                           6- Kur'ân'ın İstidlal Yöntemi:
392                                                                           7- Gaybî haberler:
392                                                                                              a) Geçmişten Haber Verme:
393                                                                                              b) Şimdiki Zamandan Haber Verme:
393                                                                                              c) Gelecekten Haber Verme:
394                                                                           8- Zamanla Ortaya Çıkan Bilimsel İşaretler:
395                                                                           9- Kur'ân Anlatımının Sağlamlığı:
395                                                                           10- Alıkoyma / Uzaklaştırma:
397                                           Kur'ân'ın Meydan Okuması
398                                           Meydan Okumanın Aşamaları
399                                           İlginç Bir Nükte
400                                           Meydan Okumanın Sınırları
401                                           Sözün Üstünlüğü İçin Meydan Okuma
403                                           Mucizevî Boyutları
404                                                               1- Beyanî Mucize
404                                                                                a) Kelimelerin Seçilmesi:
407                                                                                b) Beyanın Üslup ve Yöntemi:
408                                                                                c) Kur'ân'ın Ahenk Dizgisi:
421                                                                                Kur'ân'ın Derunî Ahenk Dizgisi:
427                                                               Şeriata Göre Müzik ve Ğına
432                                                                                              Fakihlerin Konu Hakkındaki Görüşleri
438                                                                                              d) Mevzuat Birliği veya Ayetlerin Manevî Uyumu
445                                                                                              e) Edebî Nükteler ve İncelikler:
446                                                               2- İlmî Mucize
452                                                                               İlmî İşaretlerden Örnekler
452                                                                               Gökyüzünün ve Yeryüzünün Bitişikliği ve Ayrılığı
454                                                                               Yerin Sabit Kalmasında Dağların Rolü
457                                                                               Rakımın Artmasıyla Nefes Almanın Zorluğu
460                                                                               Hayat Kaynağı; Su
462                                                                               Yeryüzünün Koruyucusu Hava Tabakası
463                                                               3- Teşriî Mucize
464                                                                                 Maarif ve Ahkâm
466                                                                                 Allah'ın Celâl ve Cemal Sıfatları
468                                                                                 Enbiya Makamının Kutsiyeti
469                                                                                 İslâmî Ahkâmın Kuşatıcılığı
475                  Tahrif Şüphesinin Reddi
475                                           Sözlükte Tahrif
477                                           Kavramsal AnlamdaTahrif
478                                           Kur'ân'ın Tahrif Edilmediğine Dair Deliller
478                                                                                         1- Tarihin Tanıklığı:
481                                                                                         2- Kur'ân'ın Mütevatir Olmasının Zarureti:
482                                                                                         3- Kur'ân'ın Mucize Oluşu Meselesi:
484                                                                                         4- İlâhî Güvence:
485                                                                                         5- Rivayetlerin Kur'ân'a Sunulması:
485                                                                                         6- Ehlibeyt Rivayetleri:
487                                                                                         7- Şia'nın Büyük Âlimlerinin Görüşleri:
490                                           İthamın Reddi
491                                           Tahrif Söyleminin Kaynağı
492                                           Ehlisünnet'in Rivayetleri
496                                           el-Furkan Kitabı Faciası
497                                           Şia'nın Rivayetleri
507                                           Faslu'l-Hitab Kitabı Hakkında Kısa Bir Bilgi
513 KAYNAKÇA

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar