İnanç

Kuran ve Sünnet Işığında Ehl-i Beyt Mektebi

Kuran ve Sünnet Işığında Ehl-i Beyt Mektebi 303 Sayfa
Yazar : Ali Asker Rızvani Yayınevi : Kevser

Ne yazık ki şu ana kadar bu alanda yazılmış birçok kitapta tam manasıyla taassup ve ön yargıdan kurtulamayan yazarlar, ya olaylara Ehl-i Sünnet gözlüğü veya Şia gözlüğü ile bakarak okuyucuları konunun dışına itmişler ve hakikat peşinde doğruları bulmaya gayret gösteren kimselerin yanılmalarına neden olmuşlardır. Fakat biz bu kitapta her türlü taassuptan uzak bir şekilde sadece ve sadece sağlam delillere dayanarak, okuyucuların hakikatleri tarih sayfalarından çıkarıp bulmalarını sağlayacağız.

Kuran ve Sünnet Işığında Ehl-i Beyt Mektebi

13 Giriş
21           Şia'nın Ortaya Çıkışı
21                                       Tarihçilerin Şia'nın Ortaya Çıkışı Hakkındaki Görüşleri
21                                                                                                          1- Şia, Peygamber Döneminde Ortaya Çıkmıştır
21                                                                                                          2- Şia, "Sakife"de Ortaya Çıkmıştır
22                                                                                                          3- Şia, Osman Öldürüldüğü Zaman Ortaya Çıkmıştır
22                                                                                                          4- Şia, İmam Hüseyin'in (a.s) Şahadetinden Sonra Ortaya Çıkmıştır
22                                                                                                          5- Şia'yı Farslar Ortaya Çıkarmışlar
22                                                                                                          6- Şia'yı Abdullah b. Saba Kurmuştur
25           Şia'nın İki İddiası
25                                   1- İmamet İlâhî Bir Makamdır
28                                   2- Halifenin Tayinin Gerekliliği
33           Hz. Peygamber ve Hilâfet
33                                    1- Olumsuz Yol: Bu Konuyu Önemsememek
36                                    2- Olumlu Yol: Ümmetin İradesine Bırakmak
43                                    3- Olumlu Yol: Halifenin Tayini
45           Peygamber'in İmam Ali'nin Hilâfeti İçin Aldığı Tedbirler
45                                                                          1- Bu İşi Üstlenebilecek Birisini Yetiştirmek
48                                                                          2- İmamet ve Velâyetle İlgili Net Açıklamalar
48                                                                                                                            1- Velâyet Ayeti
53                                                                                                                            2- İnzar Ayeti
56                                                                                                                            3- Dar Hadisi
58                                                                                                                            4- Gadir Hadisi
73           Hz. Ali'nin İmamet ve Velâyetine Dair Deliller
73                                                           A) Tebliğ Ayeti
73                                                                           Hadislerin Tabirleri
74                                                                           Sahabeden Ayetin Hz. Ali Hakkında İndiğini Belirten Raviler
74                                                                           Ehlisünnet Alimlerinden Hadisin Ravileri
75                                                                           Ayetteki Karineler
76                                                           B) İkmal Ayeti
76                                                                          Hadislerde Geçen Tabirler
77                                                                          İkmal Ayeti ve Ehlisünnet Ravileri
79                                                           C) "Seele Sailun" Ayeti
79                                                                                  Hadislerde Geçen Tabirler
80                                                                                  Ehlisünnet'ten Hadisi Rivayet Edenler
82                                                           D) Menzilet Hadisi
82                                                                             Hadiste Geçen Tabirler
82                                                                             Ehlisünnet'ten Hadisi Rivayet Edenler
83                                                                             Sahabeden Hadisi Rivayet Edenler
84                                                                             Hadisin İmamet ve Hilâfete Dair Delaleti
84                                                                                                                       Menzilet Hadisi'nin Değişik Zamanlarda Tekrarı
87                                                           E) Velâyet Hadisleri
88                                                                                Sahabeden Velâyet Hadislerini Nakledenler
88                                                                                Ehlisünnet Alimlerinden Velâyet Hadisini Nakledenler
90                                                                                Hadisin Delaleti
91                                                           F) Vesayet Hadisleri
91                                                                               Hadiste Geçen Tabirler
92                                                                               Ehlisünnet Alimlerinden Hadisi Rivayet Edenler
93                                                                               Sahabeden Hadisi Rivayet Edenler
94                                                                               Tabiinden Hadisin Ravileri
94                                                                               Hadisin Delaleti
94                                                                               Geçmiş Ümmetlerin Kitaplarında "Vasi"
95                                                                               Sahabenin Hadislerinde Vasi
98                                                           G) On İki İmam Hadisleri
99                                                                                     Ehlisünnet Alimlerinden Hadisi Nakledenler
99                                                                                     İmamların İsimleriyle Belirtilmesi
100                                                                                     Diğer Ehlibeyt İmamları'nın İmameti
101                                                                                                                             Birinci Yol: Nas
101                                                                                                                             İkinci Yol: Masumluk Sıfatı
101                                                                                                                             Üçüncü Yol: Efdaliyet
102           İmamet ve Velâyetle İlgili Başka Hadisler
103                                                        Ehlisünnet Kanalıyla Nakledilen Hadislerin Değeri
103                                                        Hak Sahibinin Sözleri
105                                                        Kanıt Olarak Getirilen Hadislerin Ehlisünnet İçin Hüccet Oluşu
107           Ehlibeyt'in Dinî Merciliği
107                                       Teşriî (Yasama) Boyutun Hakikati
108                                       Teşri ve Açıklama Boyutunun Süreklilik Zorunluluğu
108                                                                                              1- Tarih İncelemesi
108                                                                                              2- İstikra (Tüme Varım) Usulü İnceleme
109           Ehlibeyt'in Dinî Merciliğine Dair Deliller
109                                                       1- Tathir Ayeti
109                                                                      Tathir Ayeti'nin "Kisa Ashabı" Hakkında Nazil Olduğunu Nakleden Raviler
110                                                                      Sahabeden Kisâ Hadisini Nakledenler
111                                                                      Hadiste Geçen Tabirler
112                                                                      Hadislerden Çıkan Sonuç
112                                                                      Hadisin Sahih Olduğunu Belirten Alimler
113                                                                      Tathir Ayeti'nin Masumluğa Delaleti
113                                                                      Kötülüğün Uzak Tutulmasının ve Tertemiz Kılmanın Anlamı
114                                                       2- Ululemr Ayeti
116                                                                       Ayetin Ulu'l-Emr'in Masumiyetine Dair Delaleti
116                                                                       Ayetin Ehlibeyt Hakkında İndiğine Dair İp Uçlar
118                                                       3- Sakaleyn Hadisi
118                                                                         Hadisin Tabirleri
119                                                                         Sakaleyn Hadisi'nin Tekrarı
120                                                                         Sakaleyn Hadisi'nin Sıhhati
121                                                                         Sahabeden Sakaleyn Hadisi'ni Nakledenler
122                                                                         Tabiinden Hadisi Nakledenler
122                                                                         Dördüncü Asırda Sekaleyn Hadisi'ni Nakledenler
123                                                                         Beşinci Asırda Sekaleyn Hadisi'ni Nakledenler
123                                                                         Altıncı Asırda Sekaleyn Hadisi'ni Nakledenler
124                                                                         Yedinci Asırda Sekaleyn Hadisi'ni Nakledenler
124                                                                         Sekizinci Asırda Sekaleyn Hadisi'ni Nakledenler
125                                                                         Dokuzuncu Asırda Sekaleyn Hadisi'ni Nakledenler
125                                                                         Onuncu Asırda Sekaleyn Hadisi'ni Nakledenler
126                                                                         On Birinci Asırda Sekaleyn Hadisi'ni Nakledenler
126                                                                         On İkinci Asırda Sekaleyn Hadisi'ni Nakledenler
126                                                                         On Dördüncü Asırda Sekaleyn Hadisi'ni Nakledenler
127                                                                         Allah Resulü'nün (s.a.a) Vasiyeti ve Sakaleyn Hadisi
127                                                                         Hadis Üzerine
128                                                                         Sakaleyn Hadisi'nden Çıkan Sonuçlar
130                                                                         "Kitabellah ve Sünnetî" Hadisine Eleştiri
134                                                       4- "İlim Şehri" Hadisi
134                                                                               Hadisin Tabiri
134                                                                               Sahabeden Hadisi Nakledenler
135                                                                               Tabiinden Hadisi Nakledenler
135                                                                               Hadisi Üçüncü Asırda Nakledenler
135                                                                               Dördüncü Asırda Nakledenler
136                                                                               Beşinci Asırda Nakledenler
136                                                                               Altıncı Asırda Nakledenler
136                                                                               Yedinci Asırda Nakledenler
137                                                                               Sekizinci Asırda Nakledenler
137                                                                               Dokuzuncu Asırda Nakledenler
137                                                                               Onuncu Asırda Nakledenler
138                                                                               On Birinci Asırda Nakledenler
138                                                                               On İkinci Asırda Nakledenler
138                                                                               On Üçüncü Asırda Nakledenler
138                                                                               On Dördüncü Asırda Nakledenler
138                                                                               "İlim Şehri" Hadisini Tartışmaya Açık Bilmeyenler
139                                                                               İlim Şehri Hadisini Şiir Hâline Getirenler
139                                                                               Hadisin Sahih Olduğunu Belirtenler
139                                                                               Hadisin İçeriği
140                                                                               "Ben İlim Şehriyim" Hadisinin Tanıkları
141                                                                               Başka Birkaç Tanık
142                                                       5- Sefine Hadisi
142                                                                       Hadiste Geçen Tabirler
143                                                                       Sahabeden Hadisi Rivayet Edenler
143                                                                       Tabiinden Hadisi Rivayet Edenler
143                                                                       Ehlisünnet Alimlerinden Hadisi Nakledenler
145                                                                       Hadisin İçeriği
145                                                                       Ehlisünnet Alimlerinin "Sefine Hadisi" Üzerine Sözleri
146                                                                       Ehlibeyt, Ehl-i Kisa'dır
147                                                       6- Aman Hadisi
147                                                                     Hadiste Geçen Tabirler
148                                                                     Ehlisünnet Alimlerinden Hadisi Nakledenler
149                                                       7- "Ali Hak İle ve Hak Ali İledir" Hadisi
149                                                                                                  Hadiste Geçen Tabirler
150                                                                                                  Sahabeden Bu Hadisi Rivayet Edenler
151                                                                                                                                     Ehlisünnet Alimlerinden Hadisi Nakledenler
165           Ehlibeyt İlimlerinin Temel Esasları
167                                                Hak Sahibinin Sözü
169           Hilâfetin Tespiti ve Hz. Peygamber'in Aldığı Tedbirler
169                                                                     1- Pratiksel Çözüm: Üsame Ordusu
171                                                                     2- Nazarî Yaptırım: Vasiyet Yazma Girişimi
173           Şia'nın Ortaya Çıkışı İle İlgili Görüşlerin İncelenmesi
173                                                                               1- Şia'nın Hz. Peygamber'in Vefatından Sonra Ortaya Çıktığını Savunanların Reddi
174                                                                               2- Osman'ın Öldürüldüğü Dönemde Ortaya Çıktığına Dair Görüşün Reddi
174                                                                               3- Şia'nın İmam Hüseyin (a.s) Zamanında Ortaya Çıktığına Dair Görüşün Reddi
174                                                                               4- Şia'nın Farslılar Tarafından Ortaya Çıkarıldığına Dair Görüşün Reddi
177                                                                               5- Şia'yı Abdullah b. Saba'nın Kurduğuna Dair Görüşün Reddi
183                                                                               Şia ve Abdullah b. Saba
185           Şia'nın Anlamları
185                               a) Genel Anlamıyla Şia
186                               b) Ehlibeyt Sevgisi Anlamında Şia
187                               c) İtikadî Anlamda Şia
195           Şia'nın Yayılışının Nedenleri
195                                               a) Alevilerin Halkın Arasındaki Sevgisi
196                                               b) Şiîlerin Zühdü
198                                               c) Alevilerin Mazlumiyeti
200                                               d) Zulüm Karşıtlığı ve Adaletli Yaklaşım
205           Şia'nın Doğuşunun Sebepleri
206                                          Hz. Peygamber (s.a.a) Döneminde Şia
207                                          Hz. Peygamber'in (s.a.a) Ali Şiîlerine Müjdeleri
210                                          Şia Kimdir?
210                                          Sahabe, Şiî Öncüler
212                                          Şia Öncülerinden Bazılarının Kısaca Hayatı
220           Hz. Peygamber’den Sonra İhtilâfın Çıkış nedenleri
221                                                                     a) Kur'ân'dan Örnekler
221                                                                     b) Hadislerden Örnekler
226           Hz. Peygamber'den Sonra Nassa Karşı İçtihad
226                                                          a) Teravih Namazı
227                                                          b) Nafilenin Cemaatle Kılınması ve Hz. Peygamber'in (s.a.a) Sakındırması
228                                                          c) İmam Ali ve Teravih Namazından Sakındırma
228                                                          d) Hac Mut'ası ve Kadınlarla Mut'a
229                                                          e) Ezanda Değişiklik
230                                                          f) İmam Ali (a.s) ve Aişe'nin Ayaklanması
231                                                          g) Muaviye'nin İçtihadı
231                                                          Ehlisünnet Medresesi ve Ali'yi (a.s) Hakkından Uzaklaştırmak İçin Öne Sürdükleri Bahaneler
233                                                          Nassa Rağmen İçtihat Düşüncesinin Yayılışının Sebepleri
234                                                          Nass Karşısında İçtihadın Hükmü
235           Şia Fırkaları
237                           Gulat Fırkası
239                           On İki İmam Şiası, Kurtuluşa Eren Fırka
239                           Şia'daki Bölünmelerin Sebebi
239                           Şiîler ve Ebu Bekir'in Hilâfeti
241                           Şia ve Ömer'in Hilâfeti
241                           Şia ve Osman'ın Hilâfeti
243                           Şia ve Ali'nin (a.s) Hükümeti
244                           İmam Hasan (a.s) Döneminde Şia
246                           İmam Hüseyin (a.s) Döneminde Şia
247                           İmam Seccad Asrında Şia
251                           İmam Bakır (a.s) Asrında Şia
252                           İmam Cafer Sadık (a.s) Döneminde Şia
253                           İmam Musa Kazım (a.s) Döneminde Şia
254                           İmam Rıza (a.s) Asrında Şia
256                           İmam Cevad (a.s) Asrında Şia
257                           İmam Hadi (a.s) Döneminde Şia
258                           İmam Hasan Askerî (a.s) Döneminde Şia
260                           İmam Mehdi (a.f.) Döneminde Şia
262                                                             Sonraki Asırlarda Şia
264           Şiîlerin Özellikleri
268                                  Şia Hakkında Ehlisünnet Alimlerinin Görüşleri
272                                  İlmin İlerlemesinde Şia'nın Rolü
273                                  Şia ve İslâm Ümmetini Birliğe Davet
274                                  Ehlibeyt'in Temsil Ettiği İslâm, Dünyanın Gelecekteki Dini
276                                  Temel Bir Soru
280           İmamiyye Şiası'na Göre Kur'ân
280                                             Tahrifin Anlamı
282                                             Tahrifin Reddine Dair Şia'nın Delilleri
284                                             Şia Alimleri ve Tahrifin Reddi
286                                             Tahrifle İlgili Rivayetlerin Değerlendirmesi
287                                             Fatıma (s.a) Mushafı Nedir?
290           İmamiyye Şiası Ve Sahabe
296           Takiyyenin Meşruluğuna Dair İttifak
296                                                 Takiyyenin Sözlük ve Terimsel Manası
297                                                 Takiyyenin Şer'î Dayanakları
297                                                                                a) Kur'ân
300                                                                                b) Sözlü ve Amelî Sünnet
300                                                                                c) İcma
301                                                 Sahabenin Takiyyesinden Bazı Kesitler
302                                                 Tabiinin Takiyyesinden Bazı Kesitler
304                                                 Önemli Noktalar

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Ahlak ve İlişkilerimiz

    Kuşkusuz, insan toplumsal bir varlık olarak yaratılmıştır ve onun için ilişkisiz bir yaşam düşün&uum ...
  • Hz. Fatıma’ya Ağıt

    Hakikatler tatlı olabildiği gibi de acı da olabilir; bizim fikir ve isteklerimizde çelişebilir ama bu acı haki ...