Düşünce ve Araştırma

Sakife Toplantısı

Sakife Toplantısı 262 Sayfa
Yazar : Bâkır Şerif Karaşî Yayınevi : Kevser

İslâm âleminde düzenlenen ilk siyasî toplantı, Sakife Toplantısı'dır. Bu toplantı, Resulullah'ın (s.a.a) vefatının hemen ardından ve mukaddes naaşı daha toprağa verilmeden önce düzenlendi. Toplantıya katılanlar arasında iktidarı ele geçirmek hususunda şiddetli bir çekişme yaşandı. İçlerinde, Büyük Kurtarıcı Nebiyy-i Ekrem'in (s.a.a) vefatı gibi yıkıcı bir musibete uğrayan ümmetin hayır ve salâhını isteyen ve haklarını korumaya çalışan tek bir ses bile yükselmedi.

Sakife Toplantısı, Müslümanların hayatındaki en hassas ve en önemli olaylardan biridir. Dolayısıyla da mezhebî taassuplardan uzak bir şekilde, emanete riayet ederek ve samimiyetle, düşünce ve ilim ışığında incelenmesi gerekmektedir. Bu olayın dikkatli ve detaylı bir biçimde samimice araştırılıp incelenmesinin ümmete dönük birçok faydası olacağından hiç kuşkum yoktur. O faydalardan biri de, ümmetin birlik ve beraberliğidir.

Bu kitabın başlangıcında, İslâm'ın hilâfet konusundaki tutumu; hilâfetin Müslümanların hayatıyla iç içe olduğu; Peygamber'in (s.a.a) hilâfetin zarureti, Müslümanların siyasî ve içtimaî hayatlarının önemli bir unsuru olduğunu, hayatlarının onsuz düzene giremeyeceğini tekrar tekrar açıkladığı… konularını ele alacağız.

Bu konuların araştırılıp incelenmesinde kesinlikle Müslümanları parçalamaya, birliklerini bozmaya yönelik bir davet söz konusu değildir. Amaç, sadece İslâm tarihinde meydana gelmiş en tehlikeli siyasî gelişmenin ciddî bir analizini yapmaktır.

Sakife Toplantısı

14 İTHAF
15 TAKDİM
25         Kureyşlilerin Tedirginliği
25         Müminlere İşkence Yapmak
26         Habeşistan'a Hicret
26         Peygamber Yesrib'de
28         İslâm Devletinin Tesisi
28                                  İslâmî Kardeşlik
29                                  Kanunların Vazedilmesi
30         Kureyşlilerin Korkuya Kapılması
30                                           1- Bedir Savaşı
31                                           2- Uhud Savaşı
33         Mekke'nin Fethi
35         İslâm'a Muhalif Cephe
35                                1- Münafıklar
36                                2- Yahudiler
39                                     Sözlükte Hilâfet
39                                     Şer'î Istılahta Hilâfet
40                                     Peygamber'in (s.a.a) Hilâfete Önem Vermesi
41                                     Peygamber'in Hilâfeti Nübüvvetle Birlikte Gündeme Getirmesi
41                                     Hilâfete Olan İhtiyaç
42                                     Hilâfetin Gerekliği Hususunda Müslümanların İttifakı
42                                     İmamın Nitelikleri
43                                                         Farabî'nin Görüşü
44                                                         Şia'nın Görüşü
44                                                                             1- İsmet (Masumluk)
46                                                                             2- İlim
47                                     İmam'ın Görevleri ve Sorumlulukları
49                                     İmam Ali'nin Nazarında Sorumlulukları
49                                                                             1- İmam Örnektir
50                                                                             2- İmam'ın Halkın Sıkıntılarına Ortak Olması
51                                                                             3- Devlet Malları Hususunda İhtiyatlı Olmak
55                                                                             4- İmam İnsanların Güçsüzleri Gibi İdi!
56                                                                             5- Ayrıcalıkları Ortadan Kaldırması
57                                                                             6- İmam İle Konuşma Şekli
58                                     Peygamber'in İmam Ali'yi Halife Olarak Seçmesi
62                                     Kur'an-ı Kerim'de İmam Ali
62                                                                 1- Mübahele Ayeti
63                                                                 2- İnzar Ayeti
63                                                                 3- "Uzun-u Vaiye" Ayeti
64                                                                 4- "Ehlü'z-Zikr" Ayeti
64                                                                 5- Velâ Ayeti
65                                                                 6- es-Sâbıkûn Ayeti
66                                                                 7- "Men Yeşrî Nefsehu" Ayeti
66                                                                 8- Meveddet Ayeti
68                                                                 9- Tathir Ayeti
71                                     Sünnet Işığında İmam Ali
71                                                                   1- İmam Ali Peygamber'in Canıdır
72                                                                   2- İmam Ali Hz. Peygamber'in Kardeşidir
75                                                                   3- İmam Ali (a.s), Peygamber'in Veziridir
76                                                                   4- İmam Ali Hz. Peygamber'in Halifesidir
77                                                                   5- İmam Ali Hz. Peygamber'e Göre Tıpkı Musa'ya Göre Harun Gibidir
80                                                                   6- İmam Ali Hz. Peygamber'in İlim Şehrinin Kapısıdır
81                                                                   7- İmam Peygamber'in Hikmet Evinin Kapısıdır
82                                                                   8- Peygamber ve İmam Bir Ağaçtandırlar
82                                                                   9- İmam Ali (a.s) Peygamberlerin Benzeridir
83                                                                   10- İmam Ali Allah'ın En Sevgili Kuludur
85                                                                   11- İmam Ali'ye İtaat Hz. Resulullah'a İtaattir
85                                                                   12- Ali'yi Seven Allah'ı Sevmiştir
86                                                                   13- Ali'yi Sevmek İman, Ona Kin Duymak Nifaktır
87                                                                   14- Müminin Amel Defterinin Ünvanı Ali'yi Sevmektir
87                                     İmam Ali'nin Ahiret Yurdundaki Makamı
87                                                                            1- İmam Ali Hamd Sancağı'nın Taşıyıcısıdır
89                                                                            2- İmam Ali Hz. Peygamber'in Havuzunun Sahibidir
91                                                                            3- İmam Ali Cennet ve Cehennemi Taksim Edendir
92                                                                            4- Sırat Köprüsünden Geçmek İmam Ali'nin İznine Bağlıdır
93                                                                            5- İmam Ali Hz. Peygamber'in Cennetteki Arkadaşıdır
96                                               1- Yahudiler
97                                               2- Münafıklar
97                                               3- Kureyşliler
98                                               4- Ensar Arasındaki Kavgalar
98                                               Veda Haccı
99                                               Peygamber'in Zemzem Kuyusunun Yanındaki Hutbesi
104                                               Gadir-i Hum Toplantısı
106                                               İmam Ali İçin Alınan Genel Biat
109                                               İkmal=Dini Kâmil Etme Ayeti”nin İnişi
111              Müslümanların Kaygısı
112              Hz. Peygamber'in Hastalanması
114              Üsame Ordusu
116              Olayın Kısa Bir Analizi
117              Üsame'nin Komutan Seçilmesi
118              Perşembe Günü Faciası
121              Zehra'nın Kaygısı
123              Firdevs-i A'lâ'ya Doğru
126              Mukaddes Naaşın Defni
127              Ehl-i Beyt'in Kaygısı
131               Sakife
132               Sa'd'ın Konuşması
133                                   Konuşmanın İçerdiği Hususlar
133               Ensar'ın Tutumunun Sebepleri
137               Sa'd'a Yönelik Kınama
139               Olayın Kısa Bir Analizi
141               Ebu Bekir'in Gelişi
143               Ensar'ın Geri Adım Atması
143               Ensar'ın İhtilâfa Düşmesi
144               Ensar'ın Toplantısının Basılması
145               Ebu Bekir'in Konuşması
145               Ebu Bekir'in Konuşmasının Kısa Bir Analizi
150               Karşılıklı Atışmalar ve Çekişmeler
150                                                         Ömer'in Rolü
151                                                         Hubab b. Münzir'in Tepkisi
152                                                         Ebu Bekir'in Başarısı
154               Biate Yönelik Eleştiriler
154               Ensar'ın Yenilgiye Uğraması
155               Kureyş'in Sevinci
156               Ebu Süfyan'ın Tavrı
160               Ebu Bekir'e Biat Konusunda Peygamber Ailesinin Tavrı
161                                                                    1- Abbas b. Abdulmuttalib
163                                                                    2- Müminlerin Emiri İmam Ali
163                                                                                                  Biate Yanaşmaması
163                                                                                                  İmam'a Yapılan Saldırı
168                                                                    3- Âlemler Kadınlarının Efendisi Hz. Zehra
168                                                                                                                  Hz. Zehra'nın Hücceti Tamamlaması
170                                                                                                                  Hutbenin Kısa Bir Analizi
173                                                                                                                  Üzücü Uygulamalar
173                                                                                                                                      1- Evini Yakmakla Tehdit Edilmesi
173                                                                                                                                                                       Taberî
174                                                                                                                                                                       İbn Abdurabbih
174                                                                                                                                                                       Şehristanî
174                                                                                                                                                                       Kehhale
175                                                                                                                                                                       Mes'udî
175                                                                                                                  Fatıma'nın Evine Saldıran Güruh
175                                                                                                                                                     1- Üseyd b. Huzayr
175                                                                                                                                                     2- Muhammed b. Mesleme el-Hazrecî
175                                                                                                                                                     3- Muğire b. Şu'be
176                                                                                                                                                     4- Kunfuz
176                                                                                                                                                     5- Beşir b. Sa'd el-Hazrecî
176                                                                                                                  Ebu Bekir'in Pişmanlığı
177                                                                                                                  2- Karnındaki Çocuğunun Düşürülmesi
177                                                                                                                                                            İbn Hacer
177                                                                                                                                                            Şehristanî
177                                                                                                                                                            Mes'udî
178                                                                                                                                                            Zehebî
178                                                                                                                                                            İbn Kuteybe
178                                                                                                                                                            Safdî
178                                                                                                                                                            Taberî
178                                                                                                                                                            Tabersî
179                                                                                                                                                            Meclisî
180                                                                                                                  3- Humusun Ehl-i Beyt'in Elinden Alınması
181                                                                                                                  4- Fedek'e El Konulması
181                                                                                                                                          Fedek'in Coğrafî Konumu
181                                                                                                                                          Fedek Peygamber'in Mülküdür
181                                                                                                                                          Peygamber Fedek'i Fatıma'ya Bağışladı
183                                                                                                                                          Hz. Zehra'nın Fedek'i Geri İstemesi
185                                                                                                                                          Hz. Zehra'nın Tarihî Konuşması
193                                                                                                                                          Hz. Zehra'nın Babasına Şikâyette Bulunması
194                                                                                                                                          İmam'ın Bu Olaylar Karşısındaki Tutumu
194                                                                                                                                                                                     1- Askerî Gücünün Olmayışı
196                                                                                                                                          Hz. Zehra'nın Muaz b. Cebel'den Yardım İstemesi
197                                                                                                                                                                                            2- İslâm'ı Muhafaza Etmek
197                                                                                                                                                                                            3- Müslümanların Birliğini Korumak
198                                                                                                                                          Kabul Edilmeyen Özür Dileme
199                                                                                                                                          Hz. Fatıma'nın Son Vasiyeti
202                                                                    4- İmam Hasan
203               Ebu Bekir'in Hilâfetine Karşı Olup Onunla Tartışanlar
203                                                                         1- Selman-i Farisî
204                                                                         2- Ammar b. Yasir
206                                                                         3- Ebuzer el-Gifarî
207                                                                         4- Mikdad
208                                                                         5- Utbe b. Ebu Leheb
209                                                                         6- Ebu Eyyub el-Ensarî
210                                                                         7- Übey b. Kâb
211                                                                         8- Nu'man b. Aclân
212                                                                         9- Osman b. Huneyf
212                                                                         10- Sehl b. Huneyf
213                                                                         11- Huzeyme b. Sabit
214                                                                         12- Ebu'l-Heysem b. Teyyihan
215               Ebu Bekir'i Destekleyenlerin Ödüllendirilmesi
216               Ebu Bekir'in Bağışını Reddeden Kadın
216               Muhalifleri Cezalandırma
216                                        1- Hubab b. Münzir:
217                                        2- Sa'd b. Ubade:
217                                        3- Halid b. Said:
217                                        4- Büreyde b. Husayb:
219                                 1- Müslümanların İhtilâfı
221                                 2- Peygamber'in Ehl-i Beyt'inin Cezalandırılması
228                                 3- Yöneticilerin Zulmü
233                                                         Südeyf'in Duası
234                                 4- Milletleri Küçümseme
234                                 5- İslâmî Değerleri Hiçe Sayma
235                                 6- İlhat ve Dinden Çıkma
237                                 7- Halifeler ve Lâubalilik
239                                 8- Nebevî Hadisin Yazılmasının Yasaklanması
241                                 Uydurma Hadisler
241                                                 1- Sahabenin Faziletleri
243                                                 2- Üç Halifenin Faziletleri
243                                                 3- Şeyheyn'in Faziletleri
245                                 Ebu Bekir'in Faziletleri Hakkındaki Rivayetler
246                                 Ömer'in Faziletleri Hakkındaki Rivayetler
247                                 Osman'ın Faziletleri Hakkındaki Rivayetler
248                                 Muaviye'nin Faziletleri Hakkındaki Rivayetler
250                                 Muaviye ve Hadis Uydurma
251                                 Muaviye'nin Başka Bir Mektubu
252                                 Muaviye'nin Çok Önemli Mektubu
254                                 Âl-i Yasin'in Sözleri
258 Kaynakça

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar