Düşünce ve Araştırma

Vahhabilik

Vahhabilik 312 Sayfa
Yazar : Cafer Sübhani Yayınevi : Kevser

Batılı Hıristiyan emperyalistler İslâm memleketlerinde kontrolü ele geçirmek ve İslâm âleminin stratejik bölgelerine hâkim olmak için, yaklaşık iki asırdan fazla süreç içerisinde siyasi, askerî, kültürel ve dinsel alanlarda çeşitli plânlar hazırlamaktadırlar.

Ve yine farklı araçları kullanarak, mezhepler arası ittihadı bozmak için kullandıkları tüm çabaların neticesiz kaldığını anladıklarında, çözümün "görünüşü İslâm, aslı Yahudi temeline dayanan" bir hizbin kurulmasında olduğuna karar verdiler. Böylesine bir oluşumun da ancak Suud ve Abdulvahhab evlatlarında olabileceğini keşfettiler. Böylece de "Vahhabîlik" namındaki hizbi kurmayı başardılar.

Vahhabilik

15                   Tevhit ve Şirk ile İlgili İlmî ve İslâmî Bir Kongrenin Teşkilinin Gerekliliği
20                                                                                                         Şirk, Arabistan'ın En Yaygın ve Ucuz Malı!
23                                                                                                         Daha Derin Düşünelim!
28                                                                                                         Makyavelist Düşünceler
28                                                                                                         İslâmî Seminerlerin Düzenlenmesi ve Kongrelerin Teşkilinin Gerekliliği
30                   Kitabın Hedefi
45           Vahhabîler ve Allah Velilerinin Kabirlerinin Onarımı
49                                                                  Kabir Yapımında Kur'ân'ın Görüşü
56                                                                  İslâm Ümmeti ve Kabir Yapımı
57                                                                  İslâmî Eserler Dinin Asaletinin Nişanesidir
62                                                                  Ebu'l-Heyyac'ın Hadisi
63                                                                                         Hadis Hakkında Bizim Görüşümüz
71                                                                  Cabir, Ümmü Seleme ve Naim'in Hadisleriyle Delillendirme
71                                                                                                                            Cabir'in Hadisi
71                                                                                                                            Hadisin Sihah ve Sünenlerdeki Değişik Suretleri
74                                                                                                                            Hadisin Eksiklikleri
79                                                                                                                            Diğer İki Hadis İle Delil Getirmek
82                                                                  Vahhabîlik, Müslümanların Amelleri İle Dinleri Arasında Zıtlık Karmaşası Yaratmıştır
83                                                                                                                                                                   Gerçeği Görme Yerine Delil Uydurmak
89           Evliyaların Kabirlerinin Kenarına Mescit Yapmanın Haram Olduğuna Dair Vahhabîlerin Delilleri
91                                                                                                            Hadislerin Muhtevası
91                                                                                                            Yahudi ve Hıristiyanların Amelleri Hakkında Bizim Görüşümüz
101           Kur'ân ve Sünnet Açısından Müminlerin Kabrini Ziyaret Etmek
102                                                                            Kur'ân ve Kabir Ziyareti
105                                                                            Hadisler ve Kabir Ziyareti
108                                                                            Kadınlar ve Kabir Ziyareti
113           Din Büyüklerinin Kabirlerini Ziyaret Etmenin Yapıcı Etkileri
115                                                                           Peygamberin Kabrini Ziyaret Etmek
120                                                                                                            Peygamberin Ziyareti Hakkındaki Hadisler
122                                                                                                                                                     Kabir Ziyareti İçin Sefere Çıkmanın Haram Olduğuna Dair Vahhabîlerin Delilleri
135           Velilere Tevessül Etmek
136                                    Hadislerde Tevessül
136                                                        1. Hadis:
137                                                        Hadisin Senedi Hakkında
140                                                        2. Hadis
140                                                        3. Hadis
142                                                        Hadis Hakkında Söylenecekler
144                                                        4. Hadis
145                                                        5. Hadis
147                                                        6. Hadis
148                                                        7. Hadis
157           Allah Dostlarının Doğum ve Ölüm Günlerini Yüceltmek Bidat Midir?
159                                                                                  Kur'ân'dan Deliller
159                                                                                                      1. Delil
161                                                                                                      2. Delil
162                                                                                                      3. Delil
163                                                                                                      4. Delil
164                                                                                                      5. Delil
171            İbadette Tevhit
173                            İbadetin Genel ve Kamil Tarifi
174                                                           İbadet Hakkında Yapılan İki Eksik Tanım:
176                                                           Bizce İbadetin Birinci Tanımı
180                                                           Bizce İbadetin İkinci Tanımı
181                                                           Bizce İbadetin Üçüncü Tanımı
185                            Bahsin Sonucu
188                            Anlaşmazlığın Çözümünün Esası
189                                                                   Allah'ın Fiili Ne Demektir?
193            Yaşayan Velilerden Yardım Dilemek
194                                               1. Suret
195                                               2. Suret
200                                               3. Suret
205            Evliyaların Ruhlarından Yardım Dilemek
206                                                     1- Ölmek, İnsanın Yok Oluşu Değildir
209                                                     2- İnsan'ın Gerçek Varlığı Ruhtur
210                                                     3- Kur'ân ve Diğer Âlem İle İrtibat Kurma İmkânı
211                                                                                                             a) Hz. Salih (a.s) Kavminin Ruhlarıyla Konuşuyor
212                                                                                                             b) Hz. Şuayb (a.s) Geçmiştekilerin Ruhlarıyla Konuşuyor
212                                                                                                             c) Hz. Peygamber, Peygamberlerin Ruhlarıyla Konuşuyor
213                                                                                                             d) Kur'ân Peygamberlere Selam Gönderiyor
213                                                                                                             e) Teşehhüt Halinde Peygamber'e Selam
214                                                                                                             Konunun Sonucu
215                                                     4- Müslümanlar ve Mukaddes Ruhlardan Yardım İstemek
221            Evliyalardan Şefaat Talep Etmek
223                                            Şefaat İstemenin Sahih Olduğuna Dair Delillerimiz
223                                                                                                a) Şefaat İstemek, Dua İstemekle Aynıdır
226                                                                                                b) Liyakatli Kimselerden Dua İstemek Müstehap Bir Ameldir
231            Vahhabîlerin Şefaat Dilemenin Yasak Oluşuyla İlgili Delillerinin İncelenmesi
231                                                                                             1- Şefaat Dilemek Şirktir
235                                                                                             2- Müşriklerin Şirki, Putlardan Şefaat İstemelerinden Dolayıydı
237                                                                                             3- Allah'tan Başkasından İstekte Bulunmak Haramdır
240                                                                                             4- Şefaat Etmek Allah'a Mahsus Bir Haktır
241                                                                                             5- Ölüden Şefaat İstemek Boş Bir İştir
245            Gaybî Yardıma İnanmak Şirk Unsuru Mudur?
246                                                        Vahhabîlerin Görüşü
246                                                        Bizim Görüşümüz
247                                                                            1- Yusuf'un Gaybî Sultası
247                                                                            2- Musa'nın Gaybî Sultası
248                                                                            3- Süleyman'ın Gaybî Sultası
249                                                                            4- İsa'nın Gaybî Sultası
251                                                        Olağanüstü İşleri İstemek Şirk Midir?
253                                                                                                    Süleyman Belkıs'ın Tahtını İstiyor
259            Allah'ı Evliyanın Hak ve Makamına Yemin Vermek
259                                                             1- Allah'ı Evliyanın Makamına Yemin Vermek
261                                                                                                          Emirü'l-Müminin ve Yemin
262                                                                                                          İslâm'da Böyle Yeminlerin Varlığı
268                                                             2- Allah'tan Başkasına Yemin Etmek
268                                                                                                 1. Delil
270                                                                                                 2. Delil
271                                                                                                 3- Dört Mezhep ve Allah'tan Başkasına Yemin Etmek
277            Kabir Ehline Adak Adamak
283            Evliyadan Yardım Dilemek
291            Haccın Siyasal ve Toplumsal Boyutları
293                                                   1- Haccın Yararları
298                                                   2- Kâbe, Hayatın Kıvamıdır
300                                                   3- Hac Mevsiminde Beraat İlanı
302                                                   4- Ferezdak'ın Mescid-i Haram'daki Siyasî Kasidesi
303                                                   5- Hadislerde Haccın Siyasal ve Toplumsal Boyutları
304                                                   6- Peygamberin Hac Merasimindeki Siyasî Konuşmaları
306                                                   7- Mekke Fethinde Siyasî Şiarlar
306                                                   8- İmalı ve Kinayeli Anlatımlar
307                                                   9- Masum İmamların Sözlerinde Haccın Siyasî Boyutu
310                                                   10- Muasır Düşünürlerin Haccın Hikmeti Hakkında Görüşleri

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar