Hz. İbrahim’in kitabı henüz mevcut mudur?

2014/02/25
Soru
Hz. İbrahim’in kitabı henüz mevcut mudur? Onun metnine nasıl ulaşabiliriz?

Bugün Hz. İbrahim’in kitabı adıyla elde bir şey mevcut değildir. Elbette aşağıdaki kaynaklarda onun hakkında bir takım açıklamalar yapılmış ve onun bazı bölümleri zikredilmiştir:

1. Kur’an’da İbrahim’in sayfaları sıfatıyla bu peygamberin kitabından bahsedilmiştir. A’la suresindeki vaazlarının bir bölümünün Hz. İbrahim’in sayfalarında da olduğu belirtilmiştir.[1]

2. Ebuzer’den nakledilen bir rivayette Peygamberin (s.a.a) Hz. İbrahim’in sayfaları hakkında şöyle buyurduğu belirtilmiştir: Allah İbrahim’e on kitap nazil etti.[2] Bir başka rivayette Hz. İbrahim’in kitaplarının sayısı yirmi olarak belirtilmiştir. Aynı şekilde Peygamber (s.a.a) Ebuzer’in onun içinde ne vardı diye sorduğu soru üzerine şöyle buyurmuştur: Onun tümünde (hikmetli) özdeyiş vardı ve ondaki tabirlerden bazı bölümler rivayette beyan edilmiştir.[3]

3. Kutsal kitabın eski ahdinde tekvin seferinin on yedinci eshahının bazı bölümlerinde Allah’ın Hz. İbrahim (a.s) ile ahitleşmesi adıyla bir takım tabirler aktarılmıştır. Bu metinlerdeki mevcut tahrifler nedeniyle, onların Hz. İbrahim’in kitaplarıyla sadece bir irtibat taşıma olasılığı vardır denilebilir.
------------
[1] A’ala, 19.

[2] Şeyh Mufid, el-İhtisas, 264, Çap-ı Kongre-i Şeyh Mufid, Kum, 1413 k.

[3] Şeyh Saduk, el-Hisal, c. 2, s. 524, İntişarat-ı Camia-i Müderrisin, Kum, 1403 k.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • İnançlarımız

    Elinizdeki kitap, Şia inanç ve akaidini gayet öz bir şekilde, kolay anlaşılır bir üslup ve nitelikle ...
  • Kerbela Şehitlerine Ağlamak

    Bu kitapta Kerbela şehitlerine ağlamayı belgeleyen Nebev'i hadisler gösteriyor ki Kerbela Vakıası ve kıyamın ...