Hz. Peygamber-i Ekrem (s.a.a) ve temiz imamların (a.s) önemli ve sahih hadis kaynakları özel olarak nelerdir?

2014/02/15
Soru
Şia’nın kabul ettiği Hz. Peygamberin (s.a.a) ve Ehlibeyt (a.s) imamlarının önemli ve sahih hadis kitap ve kaynakları nelerdir?


 Şiaların inancına göre imamların (a.s) rivayetleri, Hz. Peygamberin (s.a.a) rivayetleri gibi delil teşkil eder ve onlara uyulması gerekir. Bu açıdan bu rivayetler arasında herhangi bir fark yoktur. Bu nedenle dört hadis kitabı (Usul-u Kâfi, Tehzib, Men la Yehzeruhu’l-Fakih ve İstibsar) Şia’nın asıl hadis kaynakları olarak Hz. Peygamberin (s.a.a) sözleri ile imamların (a.s) sözleri arasında bir ayrım yapmamış ve değişik konular formunda onlardan çeşitli rivayetler nakletmiştir. Eğer her bir masum hakkında özel bir takım kaynaklar tedvin edilmişse, bu Hz. Peygamberin (s.a.a) sözleri ile imamların (a.s) sözleri arasında bir farklılık gözetildiği anlamında değildir. Aşağıdaki hususları hatırlatmak gerekir:
1. “Tuhafu’l-Ukul am A’li’r-Resul”[1] gibi Hz. Peygamberin (s.a.a) ve her bir imamın (a.s) sözlerini özel olarak ayrı bir şekilde aktaran kaynaklar mevcuttur. Aynı şekilde “Nehcü’l-Belağa”[2] kitabı da İmam Ali’nin (a.s) sözlerini içerir.
2. Şia’nın hadis kitapları arasında sadece Hz. Peygamberin (a.s) sözlerini içeren “el-Mücazatu’n-Nebeviyye”[3]gibi kitaplar mevcuttur.
3. Her rivayeti kabul etmede ilgili hadisin senet, delalet ve muhtevasının doğru olup olmadığını incelemek gerekir ve salt herhangi bir hadis kaynağında bulunması nedeniyle bir rivayet muteber sayılmaz.
 
[1] Ebu Muhammed Hasan b. Ali b. Hüseyin b. Şube Harrani Hicri dördüncü asırda Şia’nın büyük âlim ve fakihlerindendir. Bu kitap Allah Resulü (s.a.a) ve Ehlibeytinin (a.s) söz ve nasihatlerini içeren değerli bir külliyatı kapsar.
[2] Bu kitap, Müminlerin Önderi ve belagat üstadı İmam Ali’nin (a.s) değişik zamanlarda buyurduğu veya değişik bireylere yazdığı değerli söz, kelime ve mektupları içerir.  Bu değerli kitabı derleyen kişi, Seyit Razi olarak meşhur olan Ebu’l-Hasan Muhammed b. Hüseyin Musevi’dir.
[3] Seyit Razi’nin eseridir. Bu hadis eseri Hz. Peygamber-i Ekrem’in (s.a.a) sözlerinin edebi, beyan, hikmet, kinaye yönlerini ve benzeri hususları içermektedir.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Ehl-i Beyt Serisi-11 İmam Cevad

    Yüce Allah kullarını hiçbir yerde, hiçbir zaman hidayete ileten bir hüccetsiz, doğru yolu g&o ...
  • Tekfirci Vahabiler

    İslam'ın fikirsel tarihi iniş çıkışlar, değişimler, muhtelif teori, görüş ve düşüncele ...