İnsanların cennet ve cehennemde yaşları ne kadar olacaktır?

2014/02/12
Soru
İnsanların cennet ve cehennemde yaşları ne kadar olacaktır?

İnsanların yaşlarına göre bedende görülen değişiklikler bu dünyaya ait olan konulardandır. Ama ahirette özellikle cennette böyle şeyler söz konusu değildir. Yani öteki dünyada çocuk, orta yaş, yaşlı olmak diye bir şey yoktur. Hatta ahiretin maddi olduğuna inansak bile bugün bizim düşündüğümüz şekliyle yaş meselesi cennetlikler için olmayacaktır. Rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla cennete gidecek müminler genç ve güzel olacaklardır: ‘Genç ve nurlu olarak cennete girecekler. Cennetliklerin vücutları kılsız ve sakalsızdır, gözleri sürmelidir.’[1] başka bir ifadeyle onlar en güzel tip ve halde olacaklar ve zamanın geçmesi onların bu güzelliklerine etki etmeyecektir.

Kur’an cennetliklerin temiz eşlerinden bahsederken şöyle buyuruyor: ‘Ve yanlarında bakışlarını eşlerinden ayırmayan yaşıt kadınlar vardır.’[2]

Ayette geçen ‘Etrab’ kelimesi ‘Yaşıt’ manasında olup cennet kadınlarının eşlerine göre olan özelliklerinden biridir. Zira yaşıt olmak, eşler arasındaki cazibeyi artırmaktadır. Veya o kadınların hepsinin genç ve aynı yaşta olduklarını kastemektedir.[3] Başka bir ifadeyle, hiç biri genç, yaşlı ve yıpranma ortamında olmayacaktır. Onlar ne çocuktur, ne yaşlı, ne de yıpranmış.[4]

 ---------------


[1] -İbn-i Şehr-i Aşub, Menakıb-i Al-i Muhammed, c.1, s.148, Müessese-i İntişarat-ı Allame, Kum, HK.1379.

[2] -Sad/52

[3] -Mekarim Şirazi, Nasir, Tefsir-i Nümune, c.19, s.317, Daru’l-Kütübü’l İslamiyye, Tahran,1. Baskı, HŞ.1374; Suyuti, Celaleddin, ed-Durru’l-Mansur Fi-Tefsiri’l-Me’sur, c.5, s.318, Kitaphane-i Ayetullah Necefi, Kum, HK.1404.

[4] -İbn-i Uceybe, Ahmed b. Muhammed, el-Bahru’l-Medid Fi-Tefsiri’l-Kur’ani’l-Mecid (Ahmed Abdullah Kureşi Resulan), c.5, s.36, Naşir: Zeki, Hasan Abbas, Kahire, HK.1419; Feyz-i Kaşani, Molla Muhsin, Tefsiru’s-Safi (Hüseyin A’lami’nin çalışması), c.4, s.306, İntişarat-ı Sadr, 2. Baskı, Tahran, HK.1415.

Ayrıntılı Cevap

Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar